WORLD7

SME720 x 100tqm720

9700 รักแม่เพื่อแม่เด็กน้อยรวมตัวเข้าสภารับเกียรติบัตร
‘รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด’

          คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนเจนอัลฟ่าร่วมส่งคลิปปลุกความกตัญญู “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ในโครงการองค์กรคนดี โดยมี ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมอบโอวาทให้กับเยาวชนอัลฟ่าถึงประวัติศาสตร์ไทยรวมถึงวุฒิสมาชิกและผู้แทนภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี อาทิ ธิดา พิทักษ์สินสุข ประธานกลุ่มคนดีรักเรา รักชาติ อาทิ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์, ดารณี ลิขิตวรศักดิ์, ณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์, ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง, ประวรา เอครพานิช, เกศินี วัฒนสมบัติ ฯลฯ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

          ภายในงาน คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “พิธีมอบเกียรติบัตรให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกของโครงการองค์กรคนดี ที่ช่วยพัฒนาเยาวชนเจนอัลฟ่าให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยเน้นในเรื่องความกตัญญู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมรักแม่ และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยองค์กรคนดี ได้แบ่งกลุ่มการทำงานตามเจนเนอเรชั่นเป็น 6 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความดีให้กับคนไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเก่ง จะทำให้ประเทศไทยมีทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา ทั้งนี้คุณธรรมและจริยธรรม คือเอกลักษณ์ของคนไทย ที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

          หน้าที่ของวุฒิสภาที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมาธิการทุกคณะมีหน้าที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีหน้าที่สำคัญ คือ การสร้างคนดีที่มีคุณภาพให้กับสังคม จากการศึกษาและการประชุมในหลายครั้ง พบว่าการทำความดีเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรัก คือ มีความรักประเทศ รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ หากปราศจากความรัก ความดีจะไม่เกิดขึ้น สำหรับคุณธรรม คือ ธรรมที่ทำให้เกิดการทำความดี ธรรมะที่ทำความดีได้ต้องเกิดจากความรัก เกิดจากจิตใจของคนทุกคนที่อยากทำด้วยความเต็มใจ

          ทั้งนี้ บุคคลในแต่ละช่วงวัยมีแนวคิดเรื่องคุณธรรมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการปลูกฝังของบุคคลในแต่ละวัย โดยมี 6 เจเนอเรชั่น คือ Silent Gen (อายุ 75-95 ปี), Gen Baby boomer (อายุ 56-74 ปี), Gen X (อายุ 41-53 ปี), Gen Y (อายุ 23-40 ปี), Gen Z (อายุ 10-22 ปี) และ Gen Alpha (อายุไม่เกิน 11 ปี) ว่าจะมีการสร้างและปฺฏิบัติคุณธรรมดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งความดีเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งได้หรือไม่ ประเทศไทย ต้องการให้คนไทยมีความดีก่อนความเก่ง ถ้ามีพื้นฐานเป็นคนดี สิ่งที่ทำเป็นจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่หากมีความเก่งแต่ไม่ดี อาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติได้ เราควรทำให้คนเป็นคนดีก่อน การพัฒนาไปสู่ความเก่ง จะทำให้ประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนเก่งทั่วประเทศ คือ ทุกคนมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงชีพ สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนในวัยต่างๆ ทางคณะจัดงาน ได้มีการศึกษาหาแนวทางสร้างเครื่องมือ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม แก่ประชากรไทยในแต่ละช่วงวัยที่มีแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง และค่านิยมที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

          สำหรับกิจกรรม รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ในโครงการองค์กรคนดี เกิดจากความตั้งใจที่ให้เยาวชนเจนอัลฟ่าได้รู้จักตนเอง และได้เรียนรู้ถึงความรักในสถาบันครอบครัวที่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ การแสดงความรัก ความตั้งใจที่ทำเพื่อคุณแม่ รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาในการทำกิจกรรมกับครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย ทางคณะทำงานกลุ่มคนดีรักเรา รักชาติ นำโดย ธิดา พิทักษ์สินสุข พร้อมภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการรณรงค์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม และรวบรวมผลงานคลิปวิดีโอจากเยาวชนทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 11 ปี  โดยทางผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาได้บันทึกและจัดส่งคลิปในนามเยาวชนที่อยู่ในคลิปที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา หรือผู้เป็นเสมือนแม่ และมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อโชเชียลในช่องทางต่างๆ ให้ชมตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา”

          ด้าน เกศินีย์ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถึงกิจกรรม “ครั้งแรกที่เห็นหนังสือเชิญชวนเกี่ยวกับโครงการรู้สึกดีใจมาก เพราะเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่เป็นต้นกล้า และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดด้วยการบอกรักแม่ในวิธีของเขา ซึ่งมีคุณครูเป็นโคชชิ่งช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสามารถแสดงออกถึงความคิด ความกตัญญู ความรักที่มีต่อผู้ปกครอง ผ่านทางคลิปวิดีโอ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับเด็กทั่วประเทศ”

          ประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ หนึ่งในภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันปลุกความกตัญญู “สมาคมรักแม่ ต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่ได้เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการองค์กรคนดี กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เดิมทางสมาคมฯ จะมีการจัดงานเน้นการเสริมสร้างความกตัญญูเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์โควิค-19 จึงได้งดจัดแบบออฟไลน์ค่ะ พอมีกิจกรรมนี้เข้ามา รู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสได้มาร่วมจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารในช่องทางสังคมออนไลน์ ซึ่งเข้ากับวิถีชีวิตในยุคนี้ค่ะ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย เบื้องต้นตั้งไว้ 88 คลิป แต่มีส่งเข้ามาถึงร้อยกว่าคลิป หวังว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นพลังผลักดันให้เยาวชนเจนอัลฟ่าได้กล้าแสดงออกถึงความกตัญญู มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรักที่มีต่อคุณแม่ค่ะ เด็กๆ ที่อยู่ในคลิปก็ภูมิใจและได้รับเกียรติบัตร คนที่มาชมคลิปก็ได้แรงบันดาลใจไปต่อยอดความกตัญญูเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีทั้งคนเก่ง และเป็นคนดีที่มีคุณธรรม”

          เดือนของแม่ แม้จะล่วงเลยมาแล้ว แต่ทุกท่านยังคงติดตามผลงานคลิปวิดีโอที่เยาวชนเจนเนอเรชั่นอัลฟ่าได้แสดงออกถึงความกตัญญู บอกรักคุณแม่ ผ่านช่องทาง https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SQq43drOfz8bxKG2siF8t1DotFSPwZnk เพจคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และเฟสบุ๊กแฟนเพจ สมาคมรักแม่ https://www.facebook.com/lovemomassociation/


A9700

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!