WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa2A8

บอกบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างพระใหญ่ 13.99 เมตร พร้อมรัศมีพระพุทธเจ้า 3,009 องค์ ในพิธี 'เททองหล่อพระหัตถ์ขวา' 21 ก.พ. 2564 ณ พุทธจักษุวิชชาลัย

     อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธี “เททองหล่อพระหัตถ์ขวา” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการสร้างองค์พระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์ สูงขนาดตึก 5 ชั้น พร้อมรัศมีพระพุทธเจ้า 3,009 องค์ นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปถึงสามพันกว่าองค์ในครั้งเดียว โดยกำหนดวาระที่ 1 ร่วมพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ขวา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ พุทธจักษุวิชชาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น.

    เนื่องด้วย อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ได้มีโครงการสร้างพระพุทธรูปสูง 13.99 เมตร ปางประทับนั่งแสดงธรรมเทศนา พร้อมรัศมีพระพุทธเจ้า 3,009 องค์ เนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วัดจีนปากช่อง ตั้งอยู่เลขที่ 951 หมู่ 10 หลังวัดเขากะจะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปถึงสามพันกว่าองค์ในครั้งเดียว องค์พระใหญ่ที่จะจัดสร้างนี้เป็นการสร้างตามแบบพระพุทธรูปศิลปะพุทธศิลป์โบราณอายุกว่าสองพันปีจากถ้ำตุนฮวง ประเทศจีน องค์พระรายรอบด้วยแผงพระพุทธรัศมีปฏิมาของพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน อนาคต 3,009 พระองค์ ซึ่งล้วนมีพระนามอยู่ในพระสูตรโบราณภาษาอินเดีย และภาษาจีนทั้งสิ้น

      ทั้งนี้ ในการจัดสร้างและประกอบองค์พระ เนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่มาก และทำจากโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ การประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ยกแต่ละชิ้นขึ้นประกอบรวมเป็นองค์พระ โดยไทม์ไลน์การสร้างองค์พระเริ่มจากวาระที่ 1 จะมีพิธี เททองหล่อพระหัตถ์ขวา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปางแสดงธรรมเทศนา ทำด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ขวา และร่วมออกโรงทาน ในวันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ อารามวัตรมหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย พุทธมณฑลสาย 6

    พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว เจ้าอาวาสพุทธจักษุวิชชาลัยกษิติครรภ์โพธิมณฑล ประเทศไทย ในฐานะเจ้าอาวาสวัดจีนปากช่อง จ.นครราชสีมากล่าวว่า “การสร้างพระพุทธรูปสูง 13.99 เมตร ปางประทับนั่งแสดงธรรมเทศนา พร้อมรัศมีพระพุทธเจ้า 3,009 องค์นี้จัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโตแปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก" การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน 40 กอง

    ท่านบอกว่า กำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบ เป็นพระสัพพัญญูนี่ เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย วาสนาบารมีสูง การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น”

     พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้ 1.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้างอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา 2.เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี 3.เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย 4.เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์ ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย

     กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา 5.อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมาส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล 6.ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว  หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ 7.เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

     การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคา ก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัปป์ ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก แกก็ลองนึกดูเถิดว่าวัน ๆ หนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไร คณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวม

    โดยหลังจากพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ขวาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประกอบชิ้นส่วนองค์พระ แต่ละชิ้นทำจากทองเหลืองชิ้นใหญ่และหนักมาก จะต้องใช้รถเครนทำการยกแต่ละชิ้นส่วนประกอบขึ้นเป็นองค์พระ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีพิธีการทางศาสนาในลำดับต่อไป

    ร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย เลขที่ 046-8-02596-5 สอบถามโทร. 06-1654-9966

    ทุกการร่วมบุญ​ ขอให้ท่านส่งชื่อ-นามสกุล มาที่ https://line.me/R/ti/p/%40xvm2912l เพื่อคณะทำงานจะนำชื่อนามสกุลพิมพ์ใส่กระดาษ เพื่อถวายพระสงฆ์อ่านฎีการายชื่อทั้งหมดขณะประกอบพิธีสมโภชน์ต่อหน้าองค์พระใหญ่ หลังจากที่องค์พระใหญ่ประกอบสำเร็จแล้วและทำพิธีฉลองพุทธาภิเษก

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!