WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1acpf

ซีพีเอฟ จัดธรรมะบรรยายในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สร้าง 'คนดี'สู่สังคม

    'วันอาสาฬหบูชา'และ 'วันเข้าพรรษา'ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก พุทธศาสนิกชนต่างอาศัยโอกาสนี้ในการทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และถวายเทียนพรรษา ซึ่งในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ได้ หันมาให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาถ่ายทอดสู่บุคลากรในองค์กรและชุมชนสร้างคนให้เป็น คนดี

     ดังเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมธรรมะบรรยายต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้เชิญพระวิทยากรที่ชำนาญการในการแสดงธรรมะบรรยายระดับประเทศเดินสายบรรยายธรรมที่โรงงาน-ฟาร์ม และชุมชนทั่วไปแล้วกว่า 200 ครั้ง ล่าสุดในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้โรงงาน-ฟาร์มต่าง ๆ ของซีพีเอฟได้จัดกิจกรรมธรรมะบรรยายพร้อมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสงฆ์ อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัด สมุทรสาคร, โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดตราด, โรงงานไส้กรอก จังหวัดสระบุรี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดสระบุรี, ฟาร์มพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี ฯลฯ

     สำหรับในปีนี้สำนักส่งเสริมจริยธรรมฯ ตั้งเป้าขยายกิจกรรมธรรมะบรรยายไปสู่คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และภาคสังคมในพื้นที่ต่างจังหวัด ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไปถึงเยาวชนตลอดจนผู้สูงอายุและเกษตรกรในชุมชนรอบฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ เพื่อสร้าง สังคมเข้มแข็งโดยนำหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไปปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม อันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและบริษัทได้อย่างมีความสุข โดยซีพีเอฟยังคงมุ่งมั่นสร้างสินค้าดีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

     นายชินทัต เวียร์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักส่งเสริมจริยธรรมองค์กร  ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้นำธรรมะบรรยายเข้ามาเผยแพร่แก่บุคลากรสร้างให้เป็น คนดี-คนเก่งตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งให้ความสำคัญแก่พนักงานในทุกระดับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งทางสำนักส่งเสริมจริยธรรมฯ ได้เดินสายจัดกิจกรรมธรรมะบรรยายให้กับทุกสายธุรกิจของซีพีเอฟทั่วประเทศ ภายใต้การบรรยายหลักธรรมที่เข้มข้น 2 ระยะ คือ ระยะแรก การสร้างพื้นฐานความเข้าใจให้ตรงกัน 7 ประการ 7 เรื่อง อาทิ คุณธรรมและความดี ดีจริงหรือ, ทาสตัณหา ความไม่รู้จักพอ, อานิสงส์ของศีล, ความกตัญญูรู้คุณสร้างความเจริญได้อย่างไร , ทำงานอย่างมีความสุขไม่ทำเรื่องทุกข์ให้กับผู้อื่น, เข็มทิศนำทางชีวิต และพระในบ้าน พระในใจของดีที่ควรมีไว้ จากนั้นจะเริ่มระยะที่ 2 การบรรยายธรรมสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

     นอกจากการจัดกิจกรรมธรรมะบรรยายที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ จะมีกิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ วันแม่แห่งชาติ-วันพ่อแห่งชาติ จะมีกิจกรรมล้างเท้าบุพการี, วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา จะมีกิจกรรมจุดเทียน สวดมนต์เย็น, นั่งสมาธิ โดยมีชาวบ้านและนักเรียนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมาฟังธรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างคนในสังคมให้ คิดดี ทำดี พูดดีนายชินทัต กล่าวเสริม

    หนึ่งในคติธรรมคำสอน ของ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กล่าวไว้ว่า เราชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง หากไร้ซึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้ว อยากฆ่าใครก็ฆ่า อยากโกงใครก็โกง อยากแย่งชิงของใครก็แย่ง การใช้ชีวิตของคนเราจึงจะมีความทุกข์มาก เพราะเราจะไม่ถือศีล ถือธรรม ดังนั้น ศีลจึงเป็นเครื่องนำทางดีของคน ล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิต ถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหา ดีหรือแย่ อย่าไปแคร์คนนินทา ชมหรือด่าอย่าไปเก็บให้เจ็บใจเพื่อเป็นคำสอนให้พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

adsoptimal100

 

 

  

loading...

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!