WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaพทธมณฑลฝายสงฆ

รองฯ วิษณุฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ 1/2560

      นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การพัฒนาพุทธมณฑลฯ

       ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” โดยมีประเด็นหลัก  ดังนี้     1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่โดยตรง คือ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุธมณฑล โดยควรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาพุทธมณฑลได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐและภาคเอกชน  2. แผนแม่บทควรมีการพิจารณาแนวความคิดหรือประเด็นการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุม ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาต้องให้ชัดเจน มีการพิจารณาความพร้อม ศักยภาพ ประวัติศาสตร์พุทธมณฑล และประเทศไทยควบคู่กันไปด้วย กำหนดขอบเขตพื้นที่แต่ละบริเวณให้ชัดเจน ด้านภูมิทัศน์และด้านภูมิสถาปัตยกรรม ควรสอดคล้องกับความเป็นพุทธสถาน และมีความสัมพันธ์     

      ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งพื้นที่  และ 3. ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้ชัดเจนทั้งในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจให้ประชาชน องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาใช้พื้นที่ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

       นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย เมื่อเสร็จแล้ว จะสามารถรองรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ครั้งละประมาณ 3,000 รูป/คน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน และที่ประชุมยังได้รับทราบการสร้างเมรุมาศจำลองพุทธมณฑลใช้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล ซึ่งทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการอยู่ให้แล้วเสร็จทันเวลา

     พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติในหลักการร่างแผนแม่บทการพัฒนาพุทธมณฑลสู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก ทั้งนี้ที่ประชุมให้ตั้งคณะกรรมการทำงาน และเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ เป็นศูนกลางการเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา หรือรูปแบบเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมะ โดยให้คณะทำงานไปหารือสรุป และนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

               กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!