WORLD7

SME720 x 100tqm720

9668 รฟทร.ฟ.ท. ไฟเขียว ‘ฟิกท์ แอสโซซิเอท’ พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี วงเงินกว่า 300 ล้าน

          ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด บริษัทชั้นนำด้านไอที ในโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี หรือ Financial Management Information System (FMIS) ของ ร.ฟ.ท โดยมีมูลค่าสัญญา 301.5 ล้านบาท เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี ให้เป็นระบบสารสนเทศ (IT) สามารถบูรณาข้อมูลให้ทุกหน่วยงานใน ร.ฟ.ท. ใช้ประกอบการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลเดียวกัน ตลอดจนการออกรายงานบนระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

          นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานในพิธีลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ลงนามร่วมในสัญญามูลค่ากว่า 301.5 ล้านบาท ภายใต้กรอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1,461 วัน โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของ ร.ฟ.ท. ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการปิดบัญชีตามกำหนดของงวดปีบัญชี โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ให้ข้อมูลว่า “การบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของการรถไฟฯ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสำคัญที่สุดคือการช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าว

          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้
          1) จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศแบบ Web Application เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างไร้รอยต่อ
          2) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
          3) เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน ซ้ำซ้อน และไม่ล้าสมัย สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้
          4) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในแต่ระบบที่มีอยู่เดิมและ/หรือ ระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา ลดภาระงานในการบันทึกรายการข้อมูลซ้ำซ้อน และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี
          5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีระบบการปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการปิดบัญชีในแต่ละช่วงเวลา
          6) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบรายงานทางการเงินและการบัญชี ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานการใช้งานตามที่ ร.ฟ.ท. ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
          7) ลดความยุ่งยากในการติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงานประมาณ และช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

          ด้าน นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. จำนวน 234,976 ไร่ ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมูลค่าสัญญา 314 ล้านบาท ดังนั้นในครั้งนี้จึงเชื่อว่า ร.ฟ.ท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ทั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในเนื้องาน และการออกแบบระบบงานสารสนเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี โดยมีประสบการณ์ออกแบบ จัดทำระบบ และเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง

          “โครงการ FMIS ที่ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้ดำเนินการในครั้งนี้ สอดคล้องไปกับแนวทางของ ร.ฟ.ท. ที่จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟฯ เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ซึ่งโครงการ FMIS จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น การได้รับความเชื่อมั่นจากการรถไฟฯ ใน 2 โครงการเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบงานคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพแก่การบริหารจัดการของการรถไฟฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ” นายสุชาติ กล่าวเน้นย้ำอย่างมั่นใจ

          สำหรับ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักบริหาร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิชาการ และวิศวกรที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 20 ปี ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการจัดการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีการบริหารงานและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีวิสัยทัศน์และพันธะกิจในการดำเนินธุรกิจที่จะผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าระบบการจัดการคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ


A9668

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!