WORLD7

SME720 x 100tqm720

002เสนอ 9 ชื่อเป็น'ปปง.ทรงคุณวุฒิ' 'อุดม-วีรวิทย์'นั่ง'ก.ศป.ทรงคุณวุฒิ'

    แนวหน้า : ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 9 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยทาง ปปง. ได้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติทั้งหมด 9 ราย ได้แก่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิก สนช. นายอติ ไทยานนท์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ต.สุเทพ รมยานนท์ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายปริญญา หอมเอนก ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พล.ท.สมร ศรีทันดร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก และนายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด

   โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. มีความเห็นว่า 1 ในผู้เสนอชื่อ คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นั้นเป็นสมาชิก สนช. ซึ่งเห็นว่าถึงแม้ รัฐธรรมนูญจะไม่ห้าม แต่จะตอบคำถามของสังคมถึงความเหมาะสมได้อย่างไร นายสุรชัย กล่าวว่า เห็นควรนำข้อถกเถียงเรื่องนี้ไปถกกันในคณะ กมธ. จากนั้น นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ วิป สนช. ได้มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 17 คน และกำหนดเวลาการทำงานภายใน 20 วัน

    จากนั้น ที่ประชุมได้มีการดำเนินการ เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ในฐานะประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ได้แถลงรายงานว่า ด้วย พล.ท.ดิเรกพล วัฒนะโชติ และนายจำนง เฉลิมฉัตร กรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งต้องดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเสนอรายชื่อ จำนวน 4 คน คือ ศ.นันทวัฒน์ บรมานันท์ สมาชิก สปช. ศ.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ สมาชิก สปช. โดยทางกรรมาธิการขอได้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณาก่อนการเลือก ซึ่งนายสุรชัย ก็ได้อนุญาตตามที่ กมธ.ร้องขอ

  ากนั้น มีได้มีการดำเนินการให้มีการลงคะแนนลับ เพื่อเลือกคณะกรรมการ ก.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายหลังจากที่การลงคะแนนลับเสร็จสิ้น นายพรเพชร พิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้แจ้งผลการเลือกคณะกรรมการ ก.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปรากฏว่า ศ.อุดม และ นายวีรวิทย์ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ศป. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยคะแนน 140 คะแนน กับ 129 คะแนน

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!