WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Gพลตำรวจเอก ชยยะ ศรอำพนธกลประยุทธ์ ใช้ ม.44 แต่งตั้งพล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุลเป็นเลขาธิการป.ป.ง.

   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ให้พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พ้นจากตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) โดยไม่ต้องสรรหาและให้รักษาราชการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

   เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 แล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

   โดยคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!