WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

constitutionalcourt ศาลรธน. รับวินิจฉัยคำร้อง 32 สนช.กรณีไม่เซ็ตซีโร่บอร์ด ป.ป.ช. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

     ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 32 คนมาให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 185 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

      "มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้แจ้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ และพิจารณามอบหมายให้ผู้แทนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฝ่ายที่ลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายผู้เสนอความเห็น จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ รวมทั้งให้ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ทั้งนี้ให้ยื่นต่อศาลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561" คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ

      ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม 32 คน เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งผ่านการให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาตรา 185 ที่บัญญัติว่า "ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 19 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 19 (3) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (1) และ (18) มิให้นำมาใช้บังคับ" ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และส่งความเห็นให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัย

       โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 185 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงเสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งความเห็นดังกล่าวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 267 วรรคห้า มาตรา 81 มาตรา 145 และมาตรา 263 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา 185 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 267 วรรคห้า มาตรา 81 มาตรา 145 และมาตรา 263

            อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!