WORLD7

SME720 x 100tqm720

 1aaaBวรวิทย์ กังศศิเทียม

'วรวิทย์ กังศศิเทียม' ได้รับเลือกนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
       รายงานข่าวจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้มีมติเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป
อนึ่ง วุฒิสภา ในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ได้มีมติเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และ (5) ประกอบ มาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1)นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม(2)นายวิรุฬห์ แสงเทียน (3) นายจิรนิติ หะวานนท์ และ (4) นายนภดล เทพพิทักษ์ และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 คน ดังกล่าวประชุมร่วมกับ (1)นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2)นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (3)นายปัญญา อุดชาชน และ (4) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!