WORLD7

SME720 x 100tqm720

12364 BTFPกทปส. หนุนงบฯจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

          กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนงบประมาณกว่า 18.85 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์” (TTC-CERT) ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ด้านโทรคมนาคม รุดเพิ่มขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ด้านโทรคมนาคม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริการในด้านโทรคมนาคมในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2564 กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินใน 2 ประเภททุน ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) ในวงเงิน 400 ลบ. และ ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด วงเงิน 700 ลบ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ .วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2554-8121, 0-2554-8113 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th

 

12364 BTFP1

 

        นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 18.85 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์” (TTC-CERT: Thailand Telecommunication CERT) เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ และถือเป็นการยกระดับความร่วมมือของภาคโทรคมนาคมที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมทำให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีตลอดจนเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเพิ่มขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ในยุค Thailand 4.0 

        ทั้งนี้ สำหรับศูนย์ดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากในทุนประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมกว่า 18.85 ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี อันสอดคล้องตามวัตถุประสงค์กองทุน ในมาตรา 52 (2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 52 (3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ดี ในปี 2564 กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินสำหรับ ทุนประเภทที่ 1 หรือ ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. อยู่ที่ 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 เมษายน 2564 นอกจากนี้ ยังมีทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ ทุนต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมวงเงิน 700 ล้านบาท

 

12364 BTFP2

 

          กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ที่มีส่วนสำคัญในการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ สู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ .วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2554-8121, 0-2554-8113 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th

 

#BTFP #กทปส #กองทุนกสทช #กองทุนวิจัยและพัฒนา #ศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์ #JCCOTH

 

A12364

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!