WORLD7

sme624x100 giftqm720

OAGตรวจเงนแผนดนสตง.แจ้ง อบจ.บุรีรัมย์ นำเงิน 20 ล้านคืนคลัง กรณีใช้เงินอุดหนุนสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ผิดวัตถุประสงค์ เอื้อประโยชน์ให้เอกชน

     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ( อบจ. บุรีรัมย์ ) ประเภทเงินอุดหนุน เบิกจ่ายให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้ชื่อ'โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ'

     ผลการตรวจสอบปรากฏว่า อบจ. บุรีรัมย์  จัดทำ'โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ' โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชน และภารกิจที่สนับสนุนไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบจ.บุรีรัมย์

     ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕  เนื่องจากการทำกิจกรรมโครงการนี้ทางสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าพาหนะในการจ้างเหมารถยนต์ และนำเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดถึงบุคลากรกีฬาเดินทางไปชมและเชียร์ฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต๊ด ที่เข้าแข่งขันตามจังหวัดต่างๆ รวม ๑๖ ครั้งๆ ละประมาณ ๕๐๐ – ๔,๙๕๐ คน การดำเนินการเช่นนี้ ไม่ถือว่าเป็นการศึกษาหรือเพิ่มพูนความรู้ หรือเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการดูแลหรือจัดทำการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

     ตามมาตรา ๑๗ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เปิดเผยว่า การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์  และหากจำเป็นต้องให้มีการบำรุงหรือส่งเสริมกีฬา ก็ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีมติให้ อบจ.บุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งดำเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้มีส่วนร่วมทำให้เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระมัดระวัง รอบคอบและให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยเคร่งครัด ต่อไป

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!