WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

OAJlogoสตง.จี้ Gistda ตั้งกรรมการสอบจัดซื้อจัดจ้าง'เอสเคพี' หลังพบส่อขัดระเบียบ-รัฐเสียหาย

     แหล่งข่าวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบของรัฐบาลเร่งดำเนินการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ทำให้ สตง.ต้องเร่ง สรุปเรื่อง สตง.ได้ทำการตรวจสอบไปแล้ว พร้อมทั้งเร่งติดตามให้หน่วยงานราชการที่พบว่าได้มีการกระทำที่ส่อจะ ทำให้รัฐเสียหายตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้กระทำความผิด รวมทั้งเร่งดำเนินการให้มีการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ

       ทั้งนี้ ล่าสุด สตง.ได้มีการส่งหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ Gistda ดำเนินการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสถานีดาวเทียมไทยโซตระยะที่ 2 รวม 4 สัญญา โดยเมื่อปี 2555 สทอภ.ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวด้วยวิธีพิเศษ โดยในสัญญาที่ 1 คือการจ้างก่อสร้างสระน้ำพร้อมระบบน้ำพุ ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโซต จ.ชลบุรี โดยอ้างว่าเพื่อเร่งรัดให้งานดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพื่อให้ทันกำหนดการที่ สทอภ.จะเปิดตัวโครงการอุทยานรังสรรค์วัตกรรมด้านอวกาศ (SKP) แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดในสัญญาว่าจ้าง จึงได้มีการแก้ไขสัญญาถึง 6 ฉบับ และยังได้มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานก่อสร้างออกไปอีก 66 วัน จากสัญญาเดิม แต่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถ ส่งมอบงานได้ทันกำหนดอีก จนในที่สุด สทอภ.จึงได้ทำการยกเลิกสัญญาและ เรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างที่มีการคำนวณ ส่วนลดให้ผู้รับจ้าง ซึ่งค้างจ่ายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่ง สทอภ. ยังคงไม่ได้รับ จึงต้องมีการดำเนินคดีแทน

     "สตง.ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องทั้งหมดแล้ว เห็นว่าที่ สทอภ.อ้างว่าจำเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากในสัญญากำหนดส่งมอบงานนั้น เลยกำหนดพิธีเปิดงานฯ และการก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2555 ซึ่งตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนพ.ค.2555 และคาดว่าจะ ส่งมอบงานได้ เดือนก.ย. 2555 การอ้างเหตุผลดังกล่าวจึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่แท้จริง ประกอบการ สทอภ.ยังไม่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นมาก่อน"

     นอกจากนี้ ในสัญญาจ้าง 2-4 ประกอบด้วย สัญญาจ้างติดตั้งระบบการจัดแสดงภายใน Visionarium, สัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารสถานีดาวเทียมไทยโซต ระยะที่ 2 และสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอกสถานีฯ ที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษเช่นเดียวกันนั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นกับ ระยะเวลาในการทำสัญญาไม่สอดคล้องกัน โดยเหตุผลและความจำเป็นแจ้งว่าต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันพิธีเปิด แต่สัญญากำหนดระยะเวลาส่งมอบหลัง พิธีเปิด ดังนั้นเหตุผลที่อ้างจึงไม่ใช่เหตุผลที่แจ้งความจำนงในการขอใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างแท้จริง

     "สตง.ได้ขอผู้บริหาร สทอภ.แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง 4 สัญญา และการขยายเวลา รวมทั้งการคิดค่าปรับดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเมื่อปรากฏผลการสอบข้อเท็จจริงแล้วให้แจ้งต่อ สตง.ทราบโดยด่วน ซึ่งสตง.ต้องเร่งรัดเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มี การดำเนินการใดๆ" 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!