WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Ombudsmanผู้ตรวจการแผ่นดิน โชว์ผลงานปี 59 ปลื้มความสำเร็จองค์กรสูงลิ่ว 93%

      บ้านเมือง : ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงผลงานปี 59 สร้างปัญหา 6,897 เรื่อง งานเสร็จเกินครึ่งกว่า 3,768 เรื่อง ปลื้มตั้งแต่ก่อตั้งทำงานสำเร็จถึง 93% เผยตำรวจถูกร้องเรียนมากสุด ตามด้วยการปกครองท้องถิ่นและที่ดิน พร้อมประกาศผลประกวดวาดภาพ "น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 70 ปีแห่งการครองราชย์ รัชกาลที่ 9"

          ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพ ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" พร้อมแถลงผลงานประจำปี 2559 เผยสถิติรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน) มีเรื่องร้องเรียน 6,897 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,768 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,129 เรื่อง สำหรับสถิติการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานปี 2543 ถึงปัจจุบัน รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 40,334 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 37,547 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.09 พบประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจสูงสุด รองลงมาเป็นการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเรื่องที่ดิน กระทรวงมหาดไทยถูกร้องเรียนมากที่สุด รองลงมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเปิด โมบายแอพพลิเคชั่น ชื่อ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" เพื่อให้บริการบนระบบ iOS และ Andriod สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ ที่นำมาซึ่งประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ รวมทั้งมุ่งหวังที่จะ

        ให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาและน้อมนำแนว พระราชดำริต่างๆ มาเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และถ่ายทอดเรื่องราวความคิดเหล่านั้นผ่านศิลปะภาพวาด ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 500 ผลงาน โดย ด.ช.อัฐพล เหล่าประชา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายธนภูมิ บัวกลิ่น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายณธารา รุ่งวงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับอุดมศึกษา

      พล.อ.วิทวัส กล่าวต่อว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเดินหน้าแก้ไขเยียวยาบรรเทาทุกข์ของประชาชน รวมทั้งตั้งอยู่บนหลักการทำงานขององค์กรอิสระ คือ "กล้าหาญ สุจริต และเที่ยงธรรม" พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนางานด้านสอบสวนให้เทียบเท่าสากล มีการดำเนินงานอย่างรัดกุม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถรองรับระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงได้หลากหลายมิติและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยล่าสุดได้พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่นของสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชื่อว่า "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" เพื่อส่งและติดตามเรื่องร้องเรียน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ตรวจการแผ่นดินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod รวมถึงการบริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านโครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เรียกว่า "ตู้บริการอเนก ประสงค์ของรัฐ" ( Government Smart Kiosk) เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!