Thailand

sme624tqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘พิพิธอาเซียน ภาค7 เส้นเล่าเรื่อง’A JOURNEY THROUGH ASEAN PART 7: NOODLES STORY วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14 August 2017 6126
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 สิงหาคม 2560 14 August 2017 6881
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2560 14 August 2017 3827
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 14 August 2017 3840
การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 14 August 2017 2023
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ 14 August 2017 2126
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน) 14 August 2017 2056
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 14 August 2017 2086
การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น 'ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน' หรือ'Amazing Thailand Tourism Year 2018’ 14 August 2017 2149
ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ โคบาลบูรพา 14 August 2017 2085
การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน 14 August 2017 2115
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 14 August 2017 1951
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในภาคใต้ 14 August 2017 1876
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 August 2017 1895
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 14 August 2017 1868
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 14 August 2017 1962
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 14 August 2017 1885
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 9 ฉบับ 14 August 2017 1942
ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวม 28 ฉบับ 14 August 2017 1934
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ..... 14 August 2017 1780
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2560 14 August 2017 1538
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2560 14 August 2017 1058
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง 14 August 2017 1081
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา 14 August 2017 958
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 14 August 2017 907
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 14 August 2017 920
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ 14 August 2017 978
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 14 August 2017 985
ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติม 14 August 2017 958
การปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เทียบเท่ากับเงินเดือนอาสาสมัครทหารพรานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 14 August 2017 1054
ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ 14 August 2017 979
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... 14 August 2017 962
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ 14 August 2017 906
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 August 2017 909
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2560 29 July 2017 3790
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 25 กรกฎาคม 2560 29 July 2017 4045
แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017 - 2020) 29 July 2017 3861
(ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงาน CLMVT ครั้งที่ 2 29 July 2017 3923
การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 29 July 2017 3986
(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 29 July 2017 1722
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 29 July 2017 1578
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ. .... 29 July 2017 1702
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 29 July 2017 1600
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการ รับฝากเงินออมสิน 29 July 2017 1581
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กรกฏาคม 2560 29 July 2017 2001
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 18 กรกฎาคม 2560 29 July 2017 1993
ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 29 July 2017 1548
การขออนุมัติลงนามในร่างบันทึกการหารือคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ)-ยูนนาน ครั้งที่ 6 29 July 2017 1638
การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี 29 July 2017 1503
เอกสาร Ministerial Declaration of the High-level Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High-level Segment 29 July 2017 1587

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!