WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2562 16 April 2019 760
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 9 เมษายน 2562 16 April 2019 801
ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ 16 April 2019 667
การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 16 April 2019 626
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 16 April 2019 652
การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 16 April 2019 731
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 16 April 2019 789
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ 16 April 2019 748
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ: ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) (วธ.) 16 April 2019 1154
ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 16 April 2019 823
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 16 April 2019 761
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 16 April 2019 807
ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน 16 April 2019 788
การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 16 April 2019 762
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 16 April 2019 690
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 16 April 2019 672
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 เมษายน 2562 16 April 2019 812
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 3 เมษายน 2562 16 April 2019 835
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ 16 April 2019 723
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 16 April 2019 765
การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียน 16 April 2019 732
แนวทางการรณงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 16 April 2019 849
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 16 April 2019 722
กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562-2562 (กค.) 16 April 2019 725
การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 16 April 2019 720
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน 16 April 2019 740
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 16 April 2019 514
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 16 April 2019 551
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มีนาคม 2562 31 March 2019 2397
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 26 มีนาคม 2562 31 March 2019 2431
การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก 31 March 2019 2296
การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52 31 March 2019 2247
แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย- สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 31 March 2019 2294
การจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับที่ 6 31 March 2019 2424
การจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต 31 March 2019 2132
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 31 March 2019 2252
การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน 31 March 2019 2102
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจำนวน ของเสื้อเกราะป้องกันกระสุน เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2 31 March 2019 2232
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 31 March 2019 1253
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ดำเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564) 31 March 2019 1105
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา 31 March 2019 1080
ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 March 2019 1005
ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 31 March 2019 1035
ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 31 March 2019 1081
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 31 March 2019 1107
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 31 March 2019 1179
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 31 March 2019 1064
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562 31 March 2019 1078
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 31 March 2019 1011
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... 31 March 2019 1082

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!