Thailand

sme624tqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2560 14 October 2017 8284
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2560 14 October 2017 8502
ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 14 October 2017 8176
การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 14 October 2017 8404
แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 October 2017 8184
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 14 October 2017 8159
การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52 14 October 2017 7945
การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 14 October 2017 7981
ขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 14 October 2017 8194
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 14 October 2017 7757
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี –22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) 14 October 2017 4312
ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง 14 October 2017 4257
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 14 October 2017 4167
ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 14 October 2017 4173
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 11 ฉบับ 14 October 2017 2508
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 October 2017 1570
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 October 2017 1520
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน การให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรม 14 October 2017 1538
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560 14 October 2017 1529
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 14 October 2017 1035
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 October 2017 1071
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 ตุลาคม 2560 08 October 2017 4232
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 3 ตุลาคม 2560 08 October 2017 2326
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครั้งที่ 4 08 October 2017 1717
ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 08 October 2017 1795
การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 08 October 2017 1620
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 08 October 2017 1438
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 08 October 2017 1453
แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 08 October 2017 2321
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... 08 October 2017 2343
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 08 October 2017 1880
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... 08 October 2017 1758
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติพ.ศ. .... 08 October 2017 1695
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08 October 2017 1581
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 08 October 2017 1638
ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61  03 October 2017 7018
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560 30 September 2017 10579
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 26 กันยายน 2560 30 September 2017 10651
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 30 September 2017 10540
ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติ 30 September 2017 10699
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา 30 September 2017 10668
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชนเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 30 September 2017 10660
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 30 September 2017 10686
การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 30 September 2017 10524
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 30 September 2017 10613
เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ 30 September 2017 2266
ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 30 September 2017 2222
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 30 September 2017 2217
ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 30 September 2017 2214
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 30 September 2017 1986

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!