WORLD7

sme624x100 giftqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 พฤศจิกายน 2561 18 November 2018 1849
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2561 18 November 2018 1901
ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน 18 November 2018 1754
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22 18 November 2018 1807
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 18 November 2018 1880
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 18 November 2018 1787
การขยายอายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน และจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคม 18 November 2018 1705
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 18 November 2018 1864
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 18 November 2018 809
ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2561 18 November 2018 1110
มาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว 18 November 2018 947
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 18 November 2018 912
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 18 November 2018 912
ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 18 November 2018 970
ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 18 November 2018 988
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... 18 November 2018 991
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 2561 11 November 2018 1138
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 6 พฤศจิกายน 2561 11 November 2018 1364
ขอความเห็นชอบและลงนามร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน 11 November 2018 1142
ขอความเห็นชอบต่อการเสนอให้ไทยเป็นที่ตั้งศูนย์บริการด้านธุรการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (Global Shared Service Center) 11 November 2018 1153
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างราชอาณาจักรไทย –รัฐอิสราเอล 11 November 2018 1161
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญาชาร์ม เอล เชค 11 November 2018 1187
การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 11 November 2018 1147
การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 11 November 2018 1179
การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) 11 November 2018 1581
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 November 2018 1223
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. …. 11 November 2018 1109
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 11 November 2018 1034
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง 11 November 2018 909
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 11 November 2018 987
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 11 November 2018 928
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 11 November 2018 926
ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. 11 November 2018 824
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. …. 11 November 2018 675
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 ตุลาคม 2561 11 November 2018 752
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 30 ตุลาคม 2561 11 November 2018 952
การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 11 November 2018 873
ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 11 November 2018 850
ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 11 November 2018 857
ขออนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง) 11 November 2018 852
ร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 11 November 2018 878
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 11 November 2018 808
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน 2 ฉบับ 11 November 2018 812
ร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 11 November 2018 859
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 11 November 2018 815
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... 11 November 2018 704
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 11 November 2018 715
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 ตุลาคม 2561 11 November 2018 574
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 24 ตุลาคม 2561 11 November 2018 620
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 11 November 2018 563

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!