WORLD7

sme624x100 giftqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2561 14 April 2018 3575
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 10 เมษายน 2561 14 April 2018 3664
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 14 April 2018 3448
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 14 April 2018 3390
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 April 2018 3284
ร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... 14 April 2018 3408
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14 April 2018 3422
ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา ที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 14 April 2018 1959
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 14 April 2018 1908
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 เมษายน 2561 08 April 2018 1233
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 3 เมษายน 2561 08 April 2018 1311
แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 08 April 2018 1308
การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีสำหรับการประชุม Asian and Pacific Energy Forum ครั้งที่ 2 08 April 2018 1522
ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. 2018 08 April 2018 1253
ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) 08 April 2018 1205
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติเปิดสถานกงสุลสหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต เป็น เรื่องขออนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต 08 April 2018 1154
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 08 April 2018 1168
การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 08 April 2018 1147
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 08 April 2018 1324
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 08 April 2018 721
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 มีนาคม 2561 01 April 2018 1969
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 27 มีนาคม 2561 01 April 2018 1815
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 และร่างปฏิญญากรุงบากู 01 April 2018 1624
ประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (6thGMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 01 April 2018 1619
การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก 01 April 2018 1632
การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2561 – ปี 2563 01 April 2018 1620
การเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 01 April 2018 1461
ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 01 April 2018 1592
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม 01 April 2018 1585
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเชีย 01 April 2018 1521
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 01 April 2018 870
การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน 01 April 2018 902
ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกำหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”เพิ่มเติม 01 April 2018 811
การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 01 April 2018 765
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 01 April 2018 683
ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 01 April 2018 765
ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01 April 2018 780
ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 01 April 2018 696
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... 01 April 2018 657
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 01 April 2018 658
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01 April 2018 605
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01 April 2018 758
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... 01 April 2018 603
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01 April 2018 589
ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 01 April 2018 692
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2561 01 April 2018 645
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 20 มีนาคม 2561 01 April 2018 584
ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก 01 April 2018 583
การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of … 01 April 2018 609
การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช 01 April 2018 523

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!