WORLD7

sme624x100 giftqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 กันยายน 2561 16 September 2018 936
มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 11 กันยายน 2561 16 September 2018 1076
การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct: Towards Achieving a World Free of Terrorism) 16 September 2018 921
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 16 September 2018 809
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 16 September 2018 777
การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 16 September 2018 850
ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 16 September 2018 810
ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 16 September 2018 870
การรับรองร่างปฏิญญาคำมั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 16 September 2018 853
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 16 September 2018 788
การเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561 16 September 2018 640
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ 16 September 2018 434
การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561 16 September 2018 416
การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 16 September 2018 329
ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge)จำนวน 2 ชุด 16 September 2018 461
ขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน 16 September 2018 450
ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา 16 September 2018 412
ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 16 September 2018 438
ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 16 September 2018 403
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำ ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 16 September 2018 478
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณพื้นที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ตำบลปางหินฝน ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลบ้านทับ ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม 16 September 2018 420
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 16 September 2018 430
ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 16 September 2018 370
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 16 September 2018 485
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... 16 September 2018 344
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 กันยายน 2561 09 September 2018 1151
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 4 กันยายน 2561 09 September 2018 1231
ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 09 September 2018 1226
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 09 September 2018 1160
การใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและการกำหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 09 September 2018 1133
การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ 09 September 2018 1179
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 09 September 2018 932
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ 09 September 2018 736
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหประชาชาติ 09 September 2018 805
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 09 September 2018 773
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. .... 09 September 2018 580
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย 09 September 2018 526
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม 09 September 2018 520
ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พ.ศ. …. 09 September 2018 479
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. 09 September 2018 380
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. 09 September 2018 433
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2561 09 September 2018 488
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 28 สิงหาคม 2561 09 September 2018 650
การจัดทำและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ 09 September 2018 653
บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC) 09 September 2018 618
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย 09 September 2018 625
ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate 09 September 2018 658
ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 09 September 2018 635
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (กระทรวงกลาโหม) 09 September 2018 642
โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 09 September 2018 639

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!