WORLD7

sme624x100 giftqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2560 05 December 2017 2767
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 4 ธันวาคม 2560 05 December 2017 2599
ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 05 December 2017 2432
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 05 December 2017 2446
ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานสร้างสายส่งไฟฟ้าฯ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด เชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 05 December 2017 2383
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 05 December 2017 2369
ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานสร้างสายส่งไฟฟ้าฯ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด เชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 05 December 2017 2371
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 05 December 2017 2391
ร่างกฎกระทรวงฉบับที่..(พ.ศ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 05 December 2017 2234
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤศจิกายน 2560 02 December 2017 3148
ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 02 December 2017 3154
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม 02 December 2017 3189
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02 December 2017 3106
ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 02 December 2017 3091
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 02 December 2017 2772
ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 02 December 2017 2680
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 02 December 2017 2682
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2560 02 December 2017 2719
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2560 02 December 2017 2760
การจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกระบวนการรายงานและประเมินผลสำหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก 02 December 2017 2596
ร่างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 02 December 2017 2627
ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 02 December 2017 2478
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02 December 2017 2455
เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 02 December 2017 2214
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 02 December 2017 2186
ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 10 02 December 2017 1898
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 02 December 2017 1813
การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร 02 December 2017 1793
วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 02 December 2017 1789
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 02 December 2017 1727
ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 02 December 2017 1645
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02 December 2017 1616
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง 02 December 2017 1587
ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 02 December 2017 1620
ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. .... 02 December 2017 1164
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. .... 02 December 2017 1210
ร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล 02 December 2017 1193
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 รวม 4 ฉบับ 02 December 2017 1217
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02 December 2017 1241
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02 December 2017 1144
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ... 02 December 2017 648
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02 December 2017 637
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 02 December 2017 676
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤศจิกายน 2560 19 November 2017 2809
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2560 19 November 2017 2859
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... 19 November 2017 3034
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19 November 2017 2842
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 19 November 2017 3002
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 19 November 2017 2604
การแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541 19 November 2017 2395

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!