WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 06 January 2019 2290
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 2 มกราคม 2562 06 January 2019 2411
การขอรับจัดสรรงบอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) 06 January 2019 2299
สรุปสาระสำคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 06 January 2019 2029
ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน 06 January 2019 2140
มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 06 January 2019 2231
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 06 January 2019 2084
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 06 January 2019 1523
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 06 January 2019 1511
ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 06 January 2019 1518
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2562 ของกระทรวงพลังงาน (พน.) 06 January 2019 1550
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2561 (คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช) 06 January 2019 1121
การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 06 January 2019 796
การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 06 January 2019 835
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... 06 January 2019 831
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ 06 January 2019 865
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... 06 January 2019 807
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... 06 January 2019 868
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... 06 January 2019 914
ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 06 January 2019 787
(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 06 January 2019 784
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 ธันวาคม 2561 30 December 2018 2570
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 18 ธันวาคม 2561 30 December 2018 2610
การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ 30 December 2018 2347
รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 30 December 2018 2674
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) 30 December 2018 2604
โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับประชาชน ประจำปี 2562 30 December 2018 2616
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 30 December 2018 3190
โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน 30 December 2018 2590
มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 December 2018 2271
โครงการ 'ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์' ปี พ.ศ. 2562 30 December 2018 2260
ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2562 30 December 2018 2013
ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 December 2018 1859
ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้แก่ประชาชน 30 December 2018 1783
โครงการห้องเรียนกีฬา 30 December 2018 1739
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 30 December 2018 1680
ขออนุมัติดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชและขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 30 December 2018 1822
การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ระยะที่ 1 30 December 2018 1741
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) 30 December 2018 1701
การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 30 December 2018 1580
การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 30 December 2018 1869
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) 30 December 2018 1924
ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 30 December 2018 1680
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 30 December 2018 1809
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 30 December 2018 1561
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ... 30 December 2018 1620
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 30 December 2018 1655
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า 30 December 2018 1677
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... 30 December 2018 1686
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 30 December 2018 1570

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!