WORLD7

sme624x100 giftqm720

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท 'บ.ไทยเบฟเวอเรจ'ที่ระดับ 'AA/Stable' 18 February 2018 1058
ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กร'บ.ค้าเหล็กไทย'ที่ 'BBB'ด้วยแนวโน้ม 'Stable' 18 February 2018 1041
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 กุมภาพันธ์ 2561 18 February 2018 1055
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2561 18 February 2018 762
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 18 February 2018 628
การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) 18 February 2018 644
ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus 18 February 2018 553
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 18 February 2018 541
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 18 February 2018 623
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ แหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 18 February 2018 533
ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 18 February 2018 542
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 18 February 2018 592
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 18 February 2018 466
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้าง 18 February 2018 451
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... 18 February 2018 460
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... 18 February 2018 452
การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 18 February 2018 496
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 18 February 2018 448
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2561 10 February 2018 583
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2561 10 February 2018 660
ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) 10 February 2018 574
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 10 February 2018 484
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ) 10 February 2018 506
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …. 10 February 2018 385
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี30 มกราคม 2561 03 February 2018 1828
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 30 มกราคม 2561 03 February 2018 2008
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในอนุภูมิภาค ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 03 February 2018 1797
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อ การร้ายในอาเซียน 03 February 2018 1799
ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative 03 February 2018 1857
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 03 February 2018 1859
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Declaration of Civil Aviation Ministers’ Conference) 03 February 2018 1754
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ 2397 (ค.ศ. 2017) 03 February 2018 1786
การจัดทำความตกลงสำหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบ FEALAC Trust Fund 03 February 2018 1022
ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)ไทย – ลาว ครั้งที่ 21 03 February 2018 1171
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัล 03 February 2018 813
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงาน 03 February 2018 728
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 03 February 2018 610
ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย 03 February 2018 760
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03 February 2018 652
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ 03 February 2018 731
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 03 February 2018 645
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03 February 2018 624
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 มกราคม 2561 28 January 2018 1304
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 23 มกราคม 2561 28 January 2018 1323
การปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) 28 January 2018 1208
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 28 January 2018 1252
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 28 January 2018 1248
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว 28 January 2018 1203
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ 28 January 2018 1151
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น มลายู และอินโดนีเซีย 28 January 2018 1202

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!