WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....

GOV 9ร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

      สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นราชการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ สขช. ด้านความมั่นคงของชาติ และตัดกรมศุลกากรออกเนื่องจากได้ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553 แล้ว

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2561

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!