WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

GOV10ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบดังนี้

       1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

       2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

      3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

      1. กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม 'คู่สัญญา' หมายความว่า คู่สัญญาตามสัญญาต่างตอบแทน เพื่อให้คู่สัญญาทุกประเภทสามารถทำสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้

     2. กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ในการดูแลให้คู่สัญญาปฏิบัติการชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามความต้องการของคู่สัญญาที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของตน พร้อมทั้งดำเนินการส่งมอบเงินหรือจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา

        3. กำหนดให้กรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่มีการชำระเงิน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดำเนินการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์เพื่อสัญญา รายนั้นกับสถาบันการเงิน และนำเงินที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชำระเงินฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวภายในหนึ่งวันทำการ และให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาออกเป็นหลักฐานรับรองการฝากเงินส่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชำระเงินทุกครั้ง

        4. กำหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินที่คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทราบ

        5. กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามมาตรา 17 และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้

        6. กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาผู้ใดดำเนินกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนดเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือกรณีไม่ออกหลักฐานรับรองการฝากเงินให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชำระเงิน รวมทั้ง กรณีที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการฝากเงินเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องชำระเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2561

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!