WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

000สนช.ลงมติเสียงข้างมาก 161 ต่อ 15 เห็นชอบเซ็ทซีโร่ กกต. แต่ยังให้ทำหน้าที่จนกว่าจะมีชุดใหม่

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วานนี้ (9 มิ.ย.) ลงมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 177 ต่อ 1 คะแนน นอกจากนี้ สนช.ยังมีมติเสียงข้างมาก 161 ต่อ 15 คะแนน เห็นด้วยกับมาตรา 70 ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่ว่าด้วยการให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่

     สำหรับ ขั้นตอนต่อไป หลังจากร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้ว จะต้องส่งให้ กกต. และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่สนช.แก้ไขนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยทั้ง กกต.และ กรธ.จะต้องพิจารณาให้เสร็จและส่งมากลับมาให้ประธานสนช.ภายใน 10 วันตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 267

       นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า การพิจารณาของคณะกมธ.วิสามัญฯ ได้ยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดโครงสร้างของ กกต.ใหม่ทั้งหมด ทั้งในเรื่องจำนวนของกรรมการ หรืออำนาจหน้าที่ในการทำงานเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเห็นว่าควรต้องปรับเปลี่ยน กกต.ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

            อินโฟเควส

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!