WORLD7

sme624x100 giftqm720

Gพล.อ.ทวป เนตรนยมคกก.นโยบายความมั่นคง เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ 3 ฉบับ’ความมั่นคงแห่งชาติ-ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์–การต่อต้านก่อการร้าย’

       พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมนโยบายด้านความมั่นคง ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างนโยบายและร่างยุทธศาสตร์ รวม 3 ฉบับ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

       โดยฉบับแรก เป็นร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง สมช.ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และภารกิจสำคัญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้รับทราบตรงกันว่ามีสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

     ฉบับที่สอง เป็นร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นช่องทางการเคลื่อนไหวและสร้างความรุนแรง โดยร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นว่าควรมีแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันตนเองอย่างไร โดยเฉพาะจุดล่อแหลม เช่น สถาบันการเงินที่มีภัยคุกคามกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก

       อย่างไรก็ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาโดยตรง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

       ส่วนฉบับที่สาม เป็นร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการบัญญัติศัพท์ให้ทุกหน่วยงานให้เข้าใจตรงกันถึงความหมายของคำว่าการก่อการร้าย รวมไปถึงการกำหนดมาตรการตอบโต้        อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!