WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Gวษณ เครองามสนช.ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 61 ในวาระที่ 2-3

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายมาตราในวาระที่ 2 และเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในวาระที่ 3 ด้วยคะแนน 200 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง จากจำนวนองค์ประชุมทั้งหมด 203 คน พร้อมประกาศให้เป็นกฏหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปได้

    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังที่ประชุมผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2561เป็นกฎหมายว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำไปแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

    พร้อมกันนี้จะนำข้อสังเกตต่างๆ ของสมาชิก สนช.ส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณาและเร่งดำเนินการตามความจำเป็น หากเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเร่งดำเนินการในทันที และขอรับรองว่า จะนำงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบนำไปเป็นเครื่องมือใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และตามหลักกฏหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

    ด้านนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ชี้แจงถึงรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาทว่า จะแบ่งเป็น งบรายจ่ายประจำ 74.2% งบรายจ่ายลงทุน 22.8% และรายจ่ายชำระเงินกู้ 3% และคงสัดส่วนรายได้ที่ 2.45 ล้านล้านบาท และวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท

     ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง 22,163 ล้านบาท แบ่งเป็น คณะกรรมการวิสามัญฯ ขอปรับลด 6,806 ล้านบาท อนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ขอปรับลด 3,436 ล้านบาท และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ขอปรับลด 11,920 ล้านบาท

    พร้อมทั้งจัดสรรงบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นประจำปี 2561 วงเงิน 76,566.3 ล้านบาท และเพิ่มงบกลางอีก 21,257.2 ล้านบาท รวมเป็น 97,823.5 ล้านบาท ซึ่งเหตุผลที่มีการเพิ่มงบกลาง เนื่องจากนำมาใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารสถานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา

   อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ได้การจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.กระทรวงศึกษาธิการ ได้วงเงิน 5.07 แสนล้านบาท 2.งบกลาง จัดสรรวงเงิน 4.15 แสนล้านบาท 3.กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 3.54 แสนล้านบาท

   นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนบูรณาการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 2.6 แสนล้านบาท แผนงานระบบประกันสุขภาพ วงเงิน 2.07 แสนล้านบาท และแผนพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ วงเงิน 1.11 แสนล้านบาท

   อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!