WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaEECสนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ. EEC เป็นแม่แบบพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ด้วยเสียงเอกฉันท์ 175 คะแนน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญจำนวน 30 คน กำหนดกรอบเวลาทำงานต้องให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันก่อนส่งกลับมาให้ สนช.ลงมติอีกครั้ง

       ในการอภิปรายสมาชิก สนช.ส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา โดยเฉพาะมาตา 34 ที่บัญญัติว่าในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาภาคตะวันออก ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีอำนาจดำเนินการโดยวิธีการจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ถมทะเลหรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

       ทั้งนี้ การถมทะเลให้สำนักงานคณะกรรมการฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง และให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่สำนักงานมีอำนาจใช้ จัดหาประโยชน และดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ระบุ หลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor : EEC) เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และผลักดันให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย และแนวทางที่เหมาะสมให้สอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถดึงเทคโนโลยีชั้นสูงมาสู่ประเทศไทย ดังนั้น ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงเปรียบเหมือนแม่แบบในการสร้างฐานความเจริญเติบโตครั้งใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลเลือกพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมในระบบที่สามารถต่อยอดการพัฒนาได้ทันที และมีอุตสาหกรรมหลักที่ที่เป็นฐานอุตสาหกรรมอื่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก การตราร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานปัจจุบันไม่เอื้อต่อการบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีองค์ประกอบเชื่อมโยงซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งต้องการการบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติให้เกิดผลอย่างเต็มศักยภาพ และร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นแม่แบบของการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆในอนาคตอีกด้วย

     ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ไม่ได้ให้อำนาจแก่เลขาธิการสำนักงานฯ ในการอนุมัติหรือจัดการแต่เพียงผู้เดียว แต่ในที่สุดแล้วสิทธิพิเศษที่จะให้แก่กันจริงๆจะมีอยู่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นไม่ใช่ให้ทั้งหมด ซึ่งเรียกว่าเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

     เพียงแต่ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ยกเอาขั้นตอนของกฎหมายปกติมาใส่ไว้ในกฎหมายฉบับนี้เท่านั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพราะถ้าใช้เฉพาะขั้นตอนตามกฎหมายเดิมจะต้องผ่าน รมว.คมนาคม รมว.กลาโหม รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรี

      อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!