WORLD7

SME720 x 100tqm720

ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

8180 DGAผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

ร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาโดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในงานดังกล่าว DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เช่น ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th แอปพลิเคชัน CitizenInfo (ซิติเซ่นอินโฟ) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk (กัฟเวิร์นเมนต์ สมาร์ตคีออสก์) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ข้าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้บริการด้านดิจิทัลภาครัฐแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          สำหรับ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้มุ่งพัฒนาระบบและบริการดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dga.or.th

 

 

COREHOON

AO8180

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!