WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กก.สานพลังประชารัฐ วางโครงการปี 61 ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,สั่งปลดล็อคกม.-กฎที่เป็นอุปสรรค

Gกอบศกด ภตระกลกก.สานพลังประชารัฐ วางโครงการปี 61 ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,สั่งปลดล็อคกม.-กฎที่เป็นอุปสรรค

    นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ นำเสนอผลงานและแผนงานปี 61 ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการที่จะดำเนินการในปีหน้า โดยให้หลักการทำงานเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมากขึ้น 2.การแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำ และ 3.การพัฒนาคุณภาพคน

       โครงการที่จะนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น 1.โครงการทัวร์ริมโขง ระยะทาง 840 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 7 จังหวัด เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้ไปสู่ระดับท้องถิ่น 2.โครงการไทยเท่ทั่วไทย ซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมกับด้านนวัตกรรมและด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 3.โครงการพัฒนาการค้าเมืองชายแดนแม่สอด พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดของไทย

      4.โครงการการพัฒนาภาคเกษตรผ่านโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ เป็นการยกระดับเกษตรสู่สมาทฟาร์ทเมอร์ เพื่อช่วยลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 5.โครงการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จำกัด เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

      6.โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างและขยายโครงข่ายอินเตอร์เนตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมในด้านนี้ และ 7.โครงการสถาบันศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ เป็นการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาด้านอาชีวะ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

      พร้อมกันนี้ นายกอบศักดิ์ เปิดเผยว่า นายสมคิดได้สั่งการให้พิจารณาปลดล็อคกฏหมายและกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรค และเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้การสนับสนุนการทำงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม การเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และการออกมาตรการทางภาษี เพื่อจูงใจและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

      ทั้งนี้ นายกอบศักดิ์ ระบุว่า หลังจากนี้ คณะทำงานทั้ง 12 คณะจะไปทำงานในกรอบที่กำหนดไว้และสรุปแผนงานทั้งหมดที่จะดำเนินการในช่วงปี 61 ให้แล้วเสร็จก่อนจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

            อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!