WORLD7

SME720 x 100tqm720

สภาพัฒน์ จัดประชุมประจำปี 61 ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา 27 ก.ย.นี้

Nesdbทศพร ศรสมพนธสภาพัฒน์ จัดประชุมประจำปี 61 ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา 27 ก.ย.นี้

    นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า สศช. กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ไปสู่เป้าหมายการพัฒนา "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน"

       ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บท เพื่อขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างพลังในการผลักดันร่างยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

       สำหรับ กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง 'ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา' ปาฐกถาพิเศษของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การนำเสนอในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ สศช. จะนำเสนอในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การเตรียมการจัดทำแผนแม่บท และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

        ในการประชุมดังกล่าว จะมีการระดมความเห็นในกลุ่มย่อย วิพากษ์การจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

      นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" เกี่ยวกับภาพรวมและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำผลงานความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติมาจัดแสดง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บมจ. ปตท. (PTT) และบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.), คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.), สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), องค์กรพัฒนาเอกชน, ภาคเอกชน, นักวิชาการ, ผู้นำชุมชน, ผู้แทนจากภาครัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สื่อมวลชน, ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวนประมาณ 2,500 คน

             อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!