WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ธีรภัทร์ ชง 4 แนวทางปลดล็อคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม

ธีรภัทร์ ชง 4 แนวทางปลดล็อคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม

     สภาพัฒนาการเมือง ชงไอเดียสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม จ่อยื่นความสงบแห่งชาติ พิจารณา

     นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง แถลงข้อเสนอการปฏิรูป 4 แนวทาง ช่วยสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เตรียมส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาสิ้นเดือนกันยายนนี้

     - การปฏิรูปมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิของกลุ่มคนระดับล่างและสิทธิของชุมชน พร้อมสนับสนุนให้มีการออกกฏหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

     - การขยายมาตรการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ ดำเนินมาตรการสำคัญ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างกฏหมายด้านที่ดิน เพื่อให้มีการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม ปฏิรูประบบเกษตรกรรม และการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพและลดความเลื่อมล้ำ

    - ขยายมาตรการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการกระจายทรัพยากรสู่ผู้ด้อยโอกาสพร้อมส่งเสริมการสร้างความเป็นธรรม

   - ให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งเพศ ภาษาวัฒนธรรม หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง ต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตอย่ามีคุณค่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว และชุมชน

                อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!