WORLD7

SME720 x 100tqm720

รองนายกฯ สมคิด หารือ 'กก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ' แก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ยกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง-ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ประชาชน

1aaaaสมคิด

รองนายกฯ สมคิด หารือ 'กก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ' แก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ยกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง-ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ประชาชน

      ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการฯ อาทิ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 521 สศช.

       ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะในส่วนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 โดยรองนายกฯ เน้นย้ำ 2 ประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ (1) การวางหลักการการใช้เงินเพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน และ (2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่มีความชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีความเข้าใจและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

      ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ของประเทศไทยจากการส่งออกและการท่องเที่ยวลดน้อยลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปร คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ และเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างดุลยภาพระหว่างการส่งออกและเศรษฐกิจชุมชน โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะวางกรอบนโยบาย รับฟังความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกส่วนราชการนำไปประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณต่อไป 

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!