WORLD7

SME720 x 100tqm720

สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง นครศรีธรรมราช

1abANSST

สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง นครศรีธรรมราช

      นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางสาวศรี  ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

    ในการประชุมดังกล่าว นายภาสวัต รัตนศรี ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครศรีธรรมราช และคณะวุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานของธนาคารสมองภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19)

      รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครศรีธรรมราช ที่มีความเข้มแข็งและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก เช่น การร่วมขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก การพัฒนาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม และการร่วมส่งเสริมโครงการฝายมีชีวิต เป็นต้น รวมทั้งได้แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทชุดใหม่ ตลอดจนได้เสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อหรือประชุมร่วมกัน ซึ่งวุฒิอาสาฯ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

         ในโอกาสนี้ คณะของ สศช. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดป่าระกำ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง โดยประชุมร่วมกับนายสมจินต์  รักฉิม และนายพ้วน  เพ่งเซ้ง วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ อาทิ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางจันทร์พร  ผาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าระกำ กล่าวว่า โครงการนี้มีการปลูกข้าว ผัก และเลี้ยงปลา ช่วยให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และทางโรงเรียนได้แบ่งปันให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนนำไปรับประทานที่บ้านด้วย ส่วนที่เหลือขายให้ครูและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง มีรายได้เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ และในปีหน้าจะเพิ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ด้วย

        นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการทำงานของวุฒิอาสาฯ ในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มาช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของชุมชนต่อไป

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!