WORLD7

SME720 x 100tqm720

สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ประสาน 'รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม' ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน  

1aaa1SDGs

สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ประสาน 'รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม' ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน

     นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

     สำหรับ มติการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อน Thailand’s SDGs Roadmap ที่ สศช. ดำเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้แก่คนในประเทศ และการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ทั้ง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับสู่สังคม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปี เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกมิติ

      (2) เห็นชอบในหลักการการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ SDGs และ SDG Targets เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อน SDGs และให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่สหประชาชาติกำหนดเป้าหมายไว้ และ

      (3) มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการคัดเลือก 9 จังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อน SDGs ได้แก่ กาฬสินธุ์ นราธิวาส น่าน ยโสธร เลย ลพบุรี เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี และฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.กระบี่ อบต.บ้านไร่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาลตำบลวังไผ่

         ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอให้ สศช. เป็นกำลังสำคัญและเป็นแกนกลางหลักในการประสานและเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ประเทศไทยได้อนุวัติไว้กับสหประชาชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

               อ้างอิง >>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10431&filename=index

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!