WORLD7

SME720 x 100tqm720

สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’

1a4ABฝ่าภัยโควิด

สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’

       ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล ประจำปี 2563 เรื่อง ‘เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด’ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 230 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.

        ดร.วิชญายุทธ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด” เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางและรุนแรง แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก ทว่าการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ การหดตัวของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากการจำกัดการเดินทาง ความผันผวนรุนแรงในตลาดการเงินโลก และภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการจ้างงาน เห็นได้จากแรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างและอีกจำนวนหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างในระยะต่อไปหากเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างล่าช้า จากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดกับแรงงานในภาคส่วนการผลิตต่างๆ รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจและภาคแรงงานของไทยภายหลังวิกฤตโควิด 19 ผ่านพ้น

       จากนั้น ดร.ปรเมธี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลังยุคโควิด-19 และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวน 2 เรื่อง และวิจารณ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ เรื่อง "ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อตลาดแรงงานไทย” นำเสนอโดย นายพีรพัฒน์  ตัณฑวณิช รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค มี ผศ.ดร.ชญานี  ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้วิจารณ์ผลงาน และ’แรงงานและผลิตภาพแรงงานในบริบทของบัญชีประชาชาติ’ โดย นายสันติ ศรีสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองบัญชีประชาชาติ  โดยมี ผศ.ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้วิจารณ์ผลงาน โดยมี ดร.ปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

        ทั้งนี้ ภายหลังการนำเสนอและรวิจารณ์ผลงานวิชาการ สศช. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น โดยความคิดเห็นทั้งหมด จะนำไปใช้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนเพื่อรับมือสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!