WORLD7

SME720 x 100tqm720

สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ 'แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน' และ'กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ'

1a4AB1nssu

สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ 'แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน' และ'กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ'

        สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมกลุ่มย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ‘แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน’ และ ‘กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองในหลากหลายมิติ’ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดยมี นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม จำนวน 27 หน่วยงาน ประมาณ 60 คน

       สืบเนื่องจาก สศช. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย (1) สร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ (3) ติดตาม ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเมืองนำร่อง 6 แห่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศช. และ JICA

        สำหรับ ช่วงเช้าเป็นการประชุม เรื่อง แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และช่วงบ่าย เรื่อง กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอแนะอย่างกว้างขวางต่อแนวทางการวางแผนพัฒนาเมือง กรอบแนวคิด ตัวชี้วัด ตลอดจนระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนที่เหมาะสม มีความเป็นเป็นไปได้ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในภาพรวม

       การประชุมกลุ่มย่อยในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1 จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเป็นเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติร่วมกันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่และประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานขับเคลื่อนระดับท้องถิ่นที่จะสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ และเกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

                ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!