WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กรอ.เห็นชอบก.เกษตรฯพิจารณารายละเอียดโครงการแก้ภัยแล้งก่อนบรรจุในแผนงานงบปี 60

nesdb กรอ.เห็นชอบก.เกษตรฯพิจารณารายละเอียดโครงการแก้ภัยแล้งก่อนบรรจุในแผนงานงบปี 60

   นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ โฆษก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีการประชุมหารือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กรอ.)ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล

    สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

       1. โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย (1) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร จ.หนองคาย (2) โครงการพัฒนาแก้มลิง จ.อุดรธานี (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.บึงกาฬ และ (4) โครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหลวงปู่หลอด จ.หนองบัวลำภู ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน พิจารณาในรายละเอียดถึงความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการฯ เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ

      2. โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้ำหนองนาตาลของภาคเอกชนไปพิจารณาในรายละเอียดตามความเหมาะสม

      3. โครงการพัฒนาพื้นที่ทำ Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอไปพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอต่อไป

       อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!