WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กรอ.นัดแรกเห็นชอบมาตรการฟื้นศก. 5 ด้านตามข้อเสนอเอกชน-ตั้งกรรมการเพิ่ม

กรอ.นัดแรกเห็นชอบมาตรการฟื้นศก. 5 ด้านตามข้อเสนอเอกชน-ตั้งกรรมการเพิ่ม

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  ครั้งที่ 1/2557 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานว่า  ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 5 เรื่อง 14 ประเด็น ดังนี้

   1. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ประชุมมีมติ 1.1 การขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบการขยายเวลา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาในรายละเอียด และนำเสนอต่อ คสช.ภายในเดือนกรกฎาคม 2557

   1.2 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานแห่งชาติ มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณา และให้กระทรวงแรงงานพิจารณาปรับกระบวนการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของคนต่างด้าวให้คล่องตัวขึ้น และในระยะต่อไป ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมในการออกวีซ่าประเภทต่างๆ เพื่อความรอบคอบในทุกมิติ

   1.3 การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และการขยายเวลาเปิด-ปิดของด่านชายแดนที่สำคัญ และให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย

    1.4 การส่งเสริมและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ มอบหมายให้ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ.รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติ กนพ.ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

    1.5 การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทยไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งในเรื่องการปรับกลไกตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) และคสช. ภายใน 15 วัน ในส่วนของสินค้าเกษตรอื่น ให้ใช้กลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งต่อไป

    2. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 2.1 โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 (2557-2559) รับทราบข้อเสนอและเห็นควรสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปี 2558 จำนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินผลการดำเนินโครงการ ก่อนพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในระยะต่อไป รวมทั้งให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาสมทบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้สามารถสนับสนุน SMEs ได้มากขึ้น

   2.2 การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการวางและจัดทำผังเมือง รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับข้อเสนอด้านการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการวางและจัดทำผังเมืองของภาคเอกชนไปเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาภายใน 1 เดือน นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาประเด็นให้การกำหนดผังเมืองรวมไม่มีอายุการบังคับใช้

    3. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 3.1 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาตรการระยะเร่งด่วน (1-3 เดือน ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว High Season) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ให้กระทรวงการคลังแจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เพิ่มกิจกรรมการประชุมสัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ คสช.

    3.2 การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยให้มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้พิจารณามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกมิติ

   4. รับทราบข้อเสนอการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 4.1 การปรับแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนและการขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 4.2 การใช้ Infrastructure Fund เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุน มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณา เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาตามขั้นตอน 4.3 การแก้ไขปัญหาน้ำภาคตะวันออก มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับไปพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน

  5. รับทราบข้อเสนอการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 5.1 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศไทย มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรับไปพิจารณา ทั้งนี้ให้ภาคเอกชนจัดทำข้อสังเกตต่อกฎหมายฉบับต่างๆ เสนอฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจารณา 5.2 การขยายระดับการค้ำประกันความสูญเสียของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคต

                6. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.เพิ่มเติมดังนี้ 1.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 2.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 3.เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4.รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ 5.หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

                อินโฟเควสท์

กรอ.พิจารณาข้อเสนอภาคเอกชน 5 ด้าน เว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รับ High Season

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วย นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน โดยที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชน ประกอบด้วย

   ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 5  ด้าน  14 ประเด็น ดังนี้

   1. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ประชุมมีมติ

   1.1 การขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบการขยายเวลา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาในรายละเอียด และนำเสนอต่อ คสช.ภายในเดือนกรกฎาคม 2557

    1.2 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานแห่งชาติ มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน โดยให้ภาคเอกชนร่วมพิจารณา และให้กระทรวงแรงงานพิจารณาปรับกระบวนการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของคนต่างด้าวให้คล่องตัวขึ้น และในระยะต่อไป ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมในการออกวีซ่าประเภทต่างๆ เพื่อความรอบคอบในทุกมิติ

    1.3 การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และการขยายเวลาเปิด-ปิดของด่านชายแดนที่สำคัญ และให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย

    1.4 การส่งเสริมและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ มอบหมายให้ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ.รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติ กนพ.ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

     1.5 การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตร มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทยไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งในเรื่องการปรับกลไกตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) และคสช. ภายใน 15 วัน ในส่วนของสินค้าเกษตรอื่น ให้ใช้กลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งต่อไป

    2. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

    2.1 โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 (2557-2559) รับทราบข้อเสนอและเห็นควรสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปี 2558 จำนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินผลการดำเนินโครงการ ก่อนพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในระยะต่อไป รวมทั้งให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาสมทบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้สามารถสนับสนุน SMEs ได้มากขึ้น

     2.2 การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการวางและจัดทำผังเมือง รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับข้อเสนอด้านการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการวางและจัดทำผังเมืองของภาคเอกชนไปเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาภายใน 1 เดือน นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาประเด็นให้การกำหนดผังเมืองรวมไม่มีอายุการบังคับใช้

    3. รับทราบข้อเสนอด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

     3.1 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาตรการระยะเร่งด่วน (1-3 เดือน ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว High Season) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ให้กระทรวงการคลังแจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เพิ่มกิจกรรมการประชุมสัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ คสช.

     3.2 การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยให้มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้พิจารณามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกมิติ

    4. รับทราบข้อเสนอการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

    4.1 การปรับแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนและการขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ...

   4.2 การใช้ Infrastructure Fund เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุน มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณา เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาตามขั้นตอน 4.3 การแก้ไขปัญหาน้ำภาคตะวันออก มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับไปพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน

    5. รับทราบข้อเสนอการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

    5.1 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศไทย มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรับไปพิจารณา ทั้งนี้ให้ภาคเอกชนจัดทำข้อสังเกตต่อกฎหมายฉบับต่างๆ เสนอฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจารณา         

    5.2 การขยายระดับการค้ำประกันความสูญเสียของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคต

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!