WORLD7

SME720 x 100tqm720

TRIS7 25ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการ เสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 'บ.พลังงานบริสุทธิ์’ที่ระดับ ‘A-/Stable’

    ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'A' และคงอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่A-‘โดยอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ลดลง 1 ขั้นจากอันดับเครดิตองค์กรสะท้อนถึงโครงสร้างที่ด้อยกว่าของหุ้นกู้จากการที่บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันที่ระดับ AA’เช่นเดิม ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ BBB+’จาก S&P Global Ratings

       ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วย โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะถูกนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจำนวน 3 พันล้านบาทซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2563 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับการลงทุนใหม่ ๆ

      อันดับเครดิตของบริษัทสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แข็งแรงจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้า และผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงสถานะทางการเงินที่ยังคงดีอยู่ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกจำกัดจากแผนการลงทุนขนาดใหญ่และความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตแบตเตอรี่

       กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทคาดว่าจะคงที่จนถึงปี 2566 ก่อนที่จะลดลงประมาณปีละ 10% อันเนื่องมาจากส่วนเพิ่มของอัตราค่าไฟฟ้าเริ่มทยอยหมดอายุ ความยั่งยืนของกระแสเงินสดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ ธุรกิจผลิตกรีนดีเซล และสารเปลี่ยนสถานะ รวมถึงธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยจะส่งผลให้สัดส่วนของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทค่อย ๆ เปลี่ยน รวมถึงสถานะทางธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

       ทริสเรทติ้ง คาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปสู่ 2.1 หมื่นล้านบาทในปี 2565 รายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นและคิดเป็น 40%-45% ในปี 2565 ในขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าน่าจะลดลงจาก 75% ในปี 2562 เป็น 50%-55% ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของกระแสเงินสด คาดว่า EBITDA ที่เสถียรภาพจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะยังคงเป็นรายได้หลัก และมีสัดส่วนมากกว่า 90% ของ EBITDA โดยรวมในช่วงระหว่างปี 2563-2565 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่า EBITDA ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 1.05 หมื่นล้านบาทเป็น 1.15 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว

        ทริสเรทติ้ง คาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีในอนาคต ในช่วงปี 2563-2565 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของบริษัทน่าจะต่ำกว่า 4.0 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินสุทธิน่าจะอยู่สูงกว่า 20% ในช่วงเวลาเดียวกัน

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหวังว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของบริษัทจะสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอตามที่วางแผนไว้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแบตเตอรี่อย่างรอบคอบ

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       การปรับเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตค่อนข้างจำกัดในระยะกลาง เนื่องจากข้อจำกัดจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากบริษัทสามารถขยายฐานของกระแสเงินสดได้อย่างมาก ในขณะที่ยังสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่ดีไว้ได้ ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนที่ใช้เงินกู้อย่างเกินตัวหรือขาดทุนอย่างมากจากความผิดพลาดในการดำเนินโครงการใหม่ๆ ของบริษัท

       อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้รับอันดับเครดิตในระดับสากล (International Scale) ที่ระดับ BBB+’ ด้วยแนวโน้ม Stable’ หรือ ‘คงที่’ จาก S&P Global Ratings โดยอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามคุณภาพเครดิตของผู้

ค้ำประกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

อันดับเครดิตองค์กร: A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

EA207A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA

EA217A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA

EA227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-

EA228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-

EA248A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-

EA26OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A-

EA297A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A-

EA298A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A-

      หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท A-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

               ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

               บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

        ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!