WORLD7

SME720 x 100tqm720

SETแมนพงศตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ ‘ESG Development Services’ ผ่านระบบ SETLink ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทยเติบโตยั่งยืน

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ผ่านระบบ “SETLink” ครอบคลุมความรู้ มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง บจ. ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภาคสังคมให้เติบโต ไปพร้อมกัน

          นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ที่รวบรวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนผ่านระบบ SETLink เพื่อให้ บจ. สามารถเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้สะดวกยิ่งขึ้นในรูปแบบ One Stop Service

          การให้บริการของ ESG Development Services ประกอบด้วย 1) “Corporate Sustainable Development Services” เน้นการให้ความรู้และบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บจ. ได้แก่ ESG Education หลักสูตรด้านความยั่งยืน ESG Standards มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญด้านความยั่งยืน ESG Development Advisory การให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นรายบริษัท และ ESG Assessment การประเมินสถานะและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 2) “ESG Network Services” เป็นแหล่งรวมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บจ. ในการร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network : TRBN รวมถึงโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น

          “ในระยะต่อไป ESG Development Services จะเพิ่มเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ บจ. ในการปฏิบัติงานด้าน ESG ของ บจ. มากขึ้น อาทิ จัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีในรูปแบบ One-report การสร้าง ESG Data Platform เพื่อให้ บจ. จัดทำข้อมูลการปฏิบัติการด้าน ESG ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ ตอบสนองความต้องการของ บจ. ได้อย่างแท้จริง” นายแมนพงศ์กล่าว

          บจ. ติดตามข้อมูลผ่าน SETLink ที่ www.setlink.set.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: SET-LINK@set.or.th


A9577

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!