WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

SETเกศรา มญชศรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผย 8 CEO 71 บริษัท เข้าชิงรางวัล SET Awards 2017 ประกาศผล 28 พ.ย. นี้

       8 CEO และ 71 บริษัทเข้าชิงรางวัล SET Awards 2017 สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นพร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในภาคตลาดทุน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 7 ประเภท รวม 22 รางวัล 28 พ.ย. นี้

         นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร กำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเสมอมา

       “รางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน และสะท้อนการเป็นองค์กรต้นแบบในการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงคุณภาพการดำเนินงาน รวมถึงเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมตลาดทุนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิทัล การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและส่งเสริมให้องค์กรในตลาดทุนนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มมอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมขึ้น และในปีนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย มีทั้งสิ้น 71 บริษัท และผู้บริหารสูงสุด 8 ท่าน ล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งการเป็นผู้นำองค์กร การดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ นวัตกรรม และการคำนึงถึงการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะมีการประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล ปลายเดือนนี้”นางเกศรากล่าว 

        นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2017 กล่าวว่า ในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนซึ่งไม่เคยเข้าชิงรางวัล SET Awards มาก่อนได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลต่างๆ หลายราย ทำให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานที่มีคุณภาพควบคู่กันด้วย นอกจากนี้ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน และรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่งมีการประกาศเป็นปีที่ 2 ก็มีความน่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งว่าใครจะได้รับรางวัลในปีนี้ โดยงาน SET Awards เป็นเวทีหนึ่งที่ช่วยยกย่องเชิดชูและสนับสนุนผู้ร่วมพัฒนาตลาดทุนที่มีความโดดเด่นให้ได้รับการยอมรับอย่างดีเสมอมา

      คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2017 ได้แก่ ดร. พนัส สิมะเสถียร ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางเกศรา มัญชุศรี และ ดร. สันติ  กีระนันทน์

       รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award) 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม  3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม  6) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

      พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2017 ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards หรือสอบถามเพิ่มเติมสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9781

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!