WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aaDigital14

สัมมนา National Digital ID Infrastructure วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

     นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมด้วย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล และผู้แทนสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดการสัมมนา National Digital ID Infrastructure ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ส าหรับให้บริการยืนยันตัวตน และดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ในการรับบริการ ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริการของรัฐและเอกชน โดยข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าบุคคล หรือระบบที่เราสื่อสารด้วยนั้นเป็นตัวจริง อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแอบอ้าง และการฉ้อโกงทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

    โครงสร้างพื้นฐานข้างต้นนี้ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องใช้ ‘วิธีการ’ (Authentication Method) โดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นเวทีในการระดมความเห็น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการของการทำธุรกรรมในปัจจุบัน และที่จะเกิดในอนาคตได้

     การสัมมนาจะประกอบด้วย การนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ การเสวนา (Panel Discussion) ซึ่งจะแบ่งเป็นด้านเทคนิคและด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     นายนฤดม รุ่งศิริวงศ์กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

       นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

    นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นายสุจรัส เฉิดฉมาดลตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย ในฐานะผู้ให้บริการ ดำเนินรายการโดย นายอัครเดช ดิษยเดช จากสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

     ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่Facebook.com/nationaldigitalid ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!