WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BOAจนทวรรณ สจรตกลธปท.เผย จีนขยายขอบเขตกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน -เงินบาทได้ทั่วประเทศจีน

     ธปท.เผย จีนขยายขอบเขตการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างเงินหยวนและเงินบาทได้ทั่วประเทศจีน จากเดิมที่ทำได้เฉพาะในระดับภูมิภาค ณ มณฑลยูนนาน ชี้จะช่วยสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการซื้อขายผ่านสกุลเงินหยวน/บาท มากขึ้น

     นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Foreign Exchange Trade System: CFETS) ได้ขยายขอบเขตการซื้อขายและการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างเงินหยวนและเงินบาทได้ทั่วประเทศจีน จากเดิมที่ทำได้เฉพาะในระดับภูมิภาค ณ มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นการเพิ่มผู้เล่นและสภาพคล่องในสกุลเงินหยวน/บาท นำไปสู่การลดต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงิน (spread) และจะช่วยสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นของทั้งสองประเทศให้มีมากขึ้น

  ที่ผ่านมา ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางและทางการของจีนในการส่งเสริมการใช้เงินหยวนและเงินบาทเพื่อชำระธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมาได้ต่ออายุ Bilateral Swap Agreement ไปอีก 3 ปีเพื่อสนับสนุนการให้สภาพคล่องเงินหยวนและเงินบาท ทั้งนี้ การขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยผู้ประกอบการให้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการเลือกใช้เงินหยวนและเงินบาทในการชำระค่าสินค้าและบริการจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของภาคธุรกิจลงได้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในภูมิภาค เพื่อลดการพึ่งพาเงินสกุลหลักที่มีความผันผวนมากในปัจจุบัน โดยนอกจากความร่วมมือกับทางการจีนแล้ว ธปท.ยังร่วมมือกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!