WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น DITTOจ่อขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เทรดเอ็ม เอ ไอ

DITTOฐกร รตนกมลพรก.ล.ต.นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น DITTOจ่อขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เทรดเอ็ม เอ ไอ

      ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว จ่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น ลงกระดานเทรดเอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายสาขา พัฒนาธุรกิจครบวงจร

      นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า หลังจากที่ DITTO ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  จำนวน 80 ล้านหุ้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       โดยบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 160 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ DITTO มีแผนที่จะลงทุนขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และลงทุนขยายศักยภาพในงานสแกนเอกสาร รวมถึงขยายศักยภาพในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

     ขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปี 2557–2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 อยู่ที่ 427.21 ล้านบาท 463.09 ล้านบาท 541.27 ล้านบาท และ 230.91 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 – 2559 และงวด 6 เดือนแรกปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ที่ 30.40 ล้านบาท 64.10 ล้านบาท 55.19 ล้านบาท และ 18.48 ล้านบาท ตามลำดับ

      “หลังจากนี้ ริษัทฯอยู่ในระหว่างวางแผนสำหรับการเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน หรือโรดโชว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพบ และให้ข้อมูลกับนักลงทุน โดยเชื่อว่า DITTO จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วยองค์ประกอบของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้ให้บริการให้เช่า และจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานบริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”นายนิมิตกล่าว

       นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ บริการสแกนเอกสารและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Solutions) และธุรกิจจำหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร หรือระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบริษัททำการถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วโดยมีกลุ่มลูกค้าสำหรับงานให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร และระบบจัดการเอกสารครบวงจรเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการ เช่นสำนักงานต่าง ๆ และสถาบันการเงิน เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มลูกค้าสำหรับงานรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก

      “หลังจากที่ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน แล้ว การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ เดินหน้าไปตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้ DITTO มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต” นายฐกรกล่าว

Best regards,The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road,

Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250 Tel: 02-170-8011  Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!