WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TASCO ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมเพิ่มการผลิตยางมะตอยผสมยางพารา

TASCOชยวฒTASCO ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมเพิ่มการผลิตยางมะตอยผสมยางพารา

     TASCO ผู้นำธุรกิจยางมะตอยในประเทศ ขานรับนโยบายรัฐบาล นำยางพาราเพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอยมากขึ้น หลังจากที่กระทรวงคมนาคมจัดประชุมความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยางมะตอยจำนวน 9 ราย พร้อมด้วยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

      จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เชิญประชุมและขอความร่วมมือผู้ผลิตยางมะตอยที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมช่วยจัดซื้อน้ำยางพาราผ่านทางการยางแห่งประเทศไทยหรือชุมชมสหกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางพาราเอซี และยางมะตอยน้ำผสมยางพาราสำหรับงานพาราสเลอรี่ซีลสำหรับในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

       นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง เปิดเผยว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ทันที  ทั้งนี้จะประสานงานเพื่อติดต่อขอซื้อน้ำยางพารากับสหกรณ์ในท้องที่ทางบริษัทฯมีโรงงานตั้งอยู่ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะมีความต้องการใช้ยางมะตอยที่มียางพาราเป็นส่วนผสมปีละ 80,000 - 100,000 ตัน ในปี 2561 และต่อเนื่องถึงปี 2562

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!