WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaABวรยะประกนภยGPS

วิริยะประกันภัย สนองรับนโยบายกรมการขนส่งทางบก เคาะเบี้ยอัตราพิเศษ โครงการ ‘มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’  

      วิริยะประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ตามโครงการ ‘มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ของกรมการขนส่งฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ วิริยะประกันภัยได้จัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

      นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และรถลากจูง ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รวมถึงรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากการนำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ 

        ทั้งในด้านการใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามการเดินรถด้วย GPS Tracking  กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน  และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ งมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

      นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา บมจ.วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่ฟางต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการให้บริการด้านประกันภัย ดังเช่นในปี 2560 เป็นปีที่ บมจ.วิริยะประกันภัย ประกาศให้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด ‘70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0’  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น

       ดังนั้น เมื่อกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย เพิ่มทางเลือกผู้ประกอบการตามโครงการ ‘มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ในครั้งนี้  ‘บมจ.วิริยะประกันภัย เล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างเอนกอนันต์ และมีความยินดีอย่างยิ่งในการรวมพลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS ในการสร้างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป’

     อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้มีการจัดพิธี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS Tracking ภายใต้โครงการ ‘มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ซึ่งนอกจากบริษัทวิริยะประกันภัยแล้ว ยังมี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

       ผลประกอบการของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ตุลาคม 2560) มีอัตราการเติบโตทุกประเภท 9.62% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,728.36 ล้านบาท  แบ่งเป็น เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 26,864.31 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.47%  ในขณะที่งานนอนมอเตอร์มีอัตราการเติบโตสูงถึง 21.72 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,864.04 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 225.73 ล้านบาท   การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 324.24 ล้านบาท และที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2,314.07 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตสูงถึง 25.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.วิริยะประกันภัย และบมจ.เทเวศประกันภัย เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS Tracking ตามโครงการ ‘มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

        ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยการใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPSTracking มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และรถลากจูง ตามโครงการ 'มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS' รวมถึงรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากการนำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ  ทั้งในด้านการใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

     โดยประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามการเดินรถด้วย GPS Trackingกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ’มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS’ ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

     นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา บมจ.วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่ฟางต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการให้บริการด้านประกันภัย ดังเช่นในปี 2560 เป็นปีที่ บมจ.วิริยะประกันภัย ประกาศให้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปีวิริยะประกันภัยมุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้นวัตกรรมบริการ4.0  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย เพิ่มทางเลือกผู้ประกอบการตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในครั้งนี้  “บมจ.วิริยะประกันภัย เล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างเอนกอนันต์ และมีความยินดีอย่างยิ่งในการรวมพลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS ในการสร้างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในแง่ของผู้ประกอบการขนส่ง การเข้าร่วมโครงการฯ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆอันเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม แสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมและถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับโครงการฯ ร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม”

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการที่ติดตั้ง GPSTracking และเชื่อมโยง ข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษอีกด้วย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!