WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TLAAพชา สรโยธนเบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนพฤศจิกายน ปี 60 เติบโตเพิ่มขึ้น 6.26 %

       นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 539,833.06 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.26 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 151,563.45 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 388,269.61 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 

      โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 93,589.93 ล้านบาท และ    (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 57,973.51 ล้านบาท

      ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาในทุกปี พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมจึงขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพราะนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิตแล้ว ยังได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพควบคู่ไปด้วย รวมถึงสิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้สูงสุดถึง 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยข้างต้นแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

และเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์แบบบำบาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น ซึ่งประกันชีวิตแบบบำนาญนี้เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สมาคมจึงขอให้ผู้เอาประกันภัยมีวินัยในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอก่อนครบกำหนดสัญญา และตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ฯ ให้มีผลบังคับอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0 2679 8080 ต่อ 532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก http://www.tlaa.org/2012/statistics.php

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!