WORLD7

SME720 x 100tqm720

กรมบัญชีกลาง

Display # 
Title Published Date Hits
กรมบัญชีกลาง เร่งประชาสัมพันธ์ ย้ำ! ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณฯ ปี 65 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์   23 February 2021 4399
กรมบัญชีกลางจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 18 February 2021 5523
กรมบัญชีกลาง ออกแนวทาง เรื่อง'หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร'เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 05 February 2021 5351
กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2564 รวมทั้งสิ้น 195 ราย มุ่งเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 31 January 2021 2258
กรมบัญชีกลางชี้แจง!! กรณีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กรณีการก่อสร้างโรงพยาบาล 31 January 2021 2192
กรมบัญชีกลาง ชี้แจง!! กรณีเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน   23 January 2021 12564
กรมบัญชีกลางห่วงใย ย้ำ! มาตรการ Social Distancing เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่   18 January 2021 5096
บก. เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ดีเดย์ 15 ม.ค. 64     11 January 2021 10229
กรมบัญชีกลาง เผยผลใช้จ่าย ไตรมาส 1/2564 ใช้จ่ายแล้ว 31.14 % พร้อมเน้นย้ำ!  เบิกจ่ายไม่สะดุด ในช่วง Work From Home สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 07 January 2021 4562
กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 204 ราย มุ่งเน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 25 December 2020 6813
บก.เพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้   10 December 2020 13569
กรมบัญชีกลาง แก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวิธี e-bidding กรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 08 December 2020 2259
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า 07 December 2020 11070
กรมบัญชีกลาง ประกาศสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ จำนวน 5 หน่วยงาน 05 December 2020 13203
กรมบัญชีกลางสรุปการประเมินผลโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ปี 63 ช่วยชาติประหยัดงบประมาณได้ถึง 8.67 หมื่น ลบ.   29 November 2020 9147
กรมบัญชีกลาง ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     29 November 2020 9121
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ ถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริต 10 November 2020 7841
24 ต.ค. 63 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  24 October 2020 2076
กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการมุ่งเยียวยาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน     15 October 2020 10125
กรมบัญชีกลาง เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท (ต.ค.-ธ.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 11 October 2020 12136
130 ปี แห่งความมุ่งมั่น กรมบัญชีกลางเปิดตัว ‘CGD Application’ ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัล พัฒนาการทำงานด้วยนวัตกรรม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 08 October 2020 10397
กรมบัญชีกลาง กำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ของหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 03 October 2020 19793
กรมบัญชีกลาง มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่น บริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส 03 October 2020 19345
กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการ มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่สัญญา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 03 October 2020 19407
กรมบัญชีกลางแจง กรณีข้อวิจารณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการล่าช้า 03 October 2020 17268

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!