WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สศค. ลงใต้จัด FPO Forum สร้างความเข้าใจต่อท้องถิ่นถึงภาพรวมศก.-การเงินฐานราก-ส่งเสริมการออม

1aaaATT

สศค. ลงใต้จัด FPO Forum สร้างความเข้าใจต่อท้องถิ่นถึงภาพรวมศก.-การเงินฐานราก-ส่งเสริมการออม

     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 ที่ จ.นราธิวาส ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบทบาทของ สศค. สู่ภูมิภาค และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นในบทบาทของ สศค. รวมทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจภาคใต้ มาตรการการเงินฐานราก และมาตรการส่งเสริมการออมของประชาชน

      นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค.กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกในระยะที่ผ่านมาเริ่มมีการฟื้นตัวและขยายตัวได้ดีตามลำดับ ซึ่งเศรษฐกิจไทยในฐานะที่พึ่งพาการค้าโลกก็เริ่มกลับมาขยายตัวได้ดีในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และ 2561 ยังขยายตัวได้ดี เมื่อติดตามเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา "โตแบบ 3 สูง" จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกสินค้า

       อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด 6 ด้าน ได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง ขีดความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตที่ไม่สมดุล ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สังคมผู้สูงอายุ และภาระทางการคลังในอนาคต นอกจากนี้ นายพงศ์นครฯ ยังได้กล่าวถึงมาตรการที่ภาครัฐผลักดันเพื่อให้เกิดการเติบโตควบคู่การลดความยากจน เช่น ผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

      นายกิตติ หวังธรรมมั่ง ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ระยะเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจภาพรวมดีแต่เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือของประชาชนที่ให้กับภาครัฐมีมากขึ้น บรรยากาศทางเศรษฐกิจจึงปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ยังคงมีความท้าทายอยู่บางประการ เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มปรับลดลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก คือ ชาวมาเลเซียประสบปัญหาค่าเงินริงกิตที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้กำลังซื้อของชาวมาเลเซียลดลง

       ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนนั้น ยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากแรงงานในท้องที่ย้ายเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การค้าขายออนไลน์ ก็ได้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องที่มากขึ้นเช่นกันจากต้นทุนที่ลดต่ำลง

      นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีโครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก การตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยบรรเทาปัญหาการย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ด้วยการสร้างงาน ดึงดูดแรงงานนอกพื้นที่เข้าสู่จังหวัดและยังสามารถแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสต้องมีทิศทางที่ชัดเจน ภาครัฐต้องมีบทบาทนำในการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ อาทิ นักลงทุนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน

     ด้านนายสรุพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสมีจุดเด่นทางการค้าและการลงทุน จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ต้องสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

      น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้ว ให้ได้ออมเงินเพื่อภายหลังเกษียณ โดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่งและเมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ผู้สนใจสามารถนำบัตรประชาชนไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

      ทั้งนี้ ผู้ที่ยิ่งออมเร็วและออมในอัตราสูง ก็จะได้รับเงินบำนาญมากขึ้นตามสัดส่วน แต่สำหรับผู้ที่มีระยะเวลาหรือจำนวนเงินออมน้อย กอช. จะใช้เงินกองทุนจ่ายสมทบ ให้เป็นเงินดำรงชีพเดือนละ 600 บาท รวมกับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 รวมรับเดือนละ 1,200 บาท จนกว่าเงินในบัญชีจะหมด จากนั้นก็ได้รับเพียงเบี้ยยังชีพ

     สำหรับ กลุ่มผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก กอช. เปิดกว้างตั้งแต่ช่วงอายุ 15-60 ปี ครอบคลุม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน แพทย์ ทนายความ ลูกจ้างรายวัน นักการเมืองท้องถิ่น นิสิตหรือนักศึกษา เป็นต้น โดยสมาชิกต้องไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือกองทุนตามกฎหมายอื่น ซึ่งได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างอยู่แล้ว โดยส่งเงินสะสมขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี โดยเงินที่สะสมนี้จะได้รับดอกเบี้ยจาก กอช. อีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นชาวมุสลิม กอช. ได้มีการปรับปรุงนโยบายด้านการลงทุนให้สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม

     น.ส.กฤติกา โพธิ์ไทรย์ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค.ได้กล่าวถึงภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2559 มีการเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จาก 95.8% เป็นร้อยละ 97.3% พบว่า ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) มากที่สุด ขณะที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบันการเงินอื่น มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้บริการผู้ให้บริการนอกระบบลดลง สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนประชาชนให้ใช้บริการ ผู้ให้บริการในระบบและกึ่งในระบบ และเมื่อพิจารณาการเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อฐานรากพบว่า SFI เป็นสถาบันการเงินที่ผู้มีรายได้น้อยกู้มากที่สุด คิดเป็น 54% อันดับต่อมา ได้แก่ สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์

       อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ฐานรากยังมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ทำให้การบริการทางการเงินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐจึงได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการเงินฐานรากเข้มแข็งและสนองตอบความต้องการแก่ฐานรากได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวของกับการเงินระดับฐานราก ประกอบด้วย 2 นโยบายที่สำคัญ ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนพัฒนาฯ) จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชน และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 60 โครงการ ในปีง[ประมาณ 2560 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ

       2. การดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ (1) ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย (2) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ (4) เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และ (5) สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง

      ด้านนายชยเดช โพธิคามบำรุง สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. ได้กล่าวถึงปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเกิดจากผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีหลักประกันหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากผู้ให้สินเชื่อในระบบสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยง่าย ประกอบกับเงื่อนไขบางประการของเจ้าหนี้นอกระบบบางรายที่มิยอมให้ลูกหนี้สามารถชำระเงินต้นได้ เช่น การตั้งเงื่อนไขที่จ่ายแต่ดอกเบี้ยและไม่ลดเงินต้น เป็นต้น ทั้งนี้ หนี้นอกระบบที่ถูกกฎหมายจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี โดยหากเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่านั้น พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ได้กำหนดโทษจำคุก 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

      อย่างไรก็ดี สศค. จะจัดเวทีสัมมนาวิชาการเวทีสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ประจำปีงบประมาณ 2561 อีกจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม 2561

              อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!