WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กรมบัญชีกลางเริ่มให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61

CGDสทธรตน รตนโชตกรมบัญชีกลางเริ่มให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61

      กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการเตรียมดำเนินการหักเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ เพื่อชำระเงินคืน กยศ. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

       นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้เริ่มเป็นหน่วยงานนำร่องในการหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งขณะนี้ระบบดังกล่าวมีความพร้อมในการรับข้อมูลลูกหนี้และสามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. จำนวนกว่า 1.6 แสนราย จากส่วนราชการทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศ

     ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยตรงทุกแห่ง เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืม กยศ. ภายในหน่วยงานของตนก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป โดยจะเริ่มหักเงินเพื่อชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

      กรมบัญชีกลาง และ กยศ. ได้ประสานความร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบการจ่ายตรงเงินเดือนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการหักเงินและจ่ายเงินให้แต่ละคนได้อย่างถูกต้อง นอกจากการดำเนินการเรื่องนี้จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ กยศ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่กำหนดไว้แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ยั่งยืนขึ้น

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!