WORLD7

sme624x100 giftqm720

‘คลัง’ เปิดโต๊ะถกร่วมสมาคมธนาคารไทย ธปท. สภาสถาบันการเงินของรัฐ เคลียร์ ปมกฎหมายบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว 10 ปี เห็นพ้องกำหนดนิยามของบัญชีให้ชัดเจน

MOFพรชย ฐระเวชตั้งโต๊ะถกกฎหมายบริหารเงินฝากนิ่ง

    ไทยโพสต์ : พระราม 6 * ‘คลัง’ เปิดโต๊ะถกร่วมสมาคมธนาคารไทย ธปท. สภาสถาบันการเงินของรัฐ เคลียร์ ปมกฎหมายบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว 10 ปี เห็นพ้องกำหนดนิยามของบัญชีให้ชัดเจน

      นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ....ร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนา คารนานาชาติ และสภาสถาบัน การเงินของรัฐ เพื่อร่วมกันพิจารณา หลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อ หาของร่าง พ.ร.บ.แบบรายมาตรา

       ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น ประเภทของบัญชีเงินฝาก นิยามของบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะเวลาและกระบวนการดำเนินการในทางปฏิบัติ เป็นต้น และเห็นควรให้มีการพิจารณาวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับให้เหมาะสม เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการเตรียมการ อีกทั้งควรพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

      นายพรชัย กล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเงินฝากจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเจ้าของบัญชีในการสืบค้นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี จากระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบรวมศูนย์ที่กรมบัญชีกลาง โดยเจ้าของบัญชีหรือทายาทสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตลอดเวลา

      "การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการเงินฝากจะเป็น ไปอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประ โยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะ นำความเห็นจากทุกฝ่ายมาประ กอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายได้ถึงวันที่ 14 พ.ย.นี้" นายพรชัยกล่าว.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!