WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

IFECวชยIFEC'วิชัย ถาวรวัฒนยงค์' ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงเลขาธิการ กลต. ขอความเป็นธรรม

      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ / ข้าพเจ้านายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้น และอดีตประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้น จำนวนเกือบสามหมื่นราย ได้ชี้แจงถึงผลกระทบจากการออกคำสั่งของท่านในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือของข้าพเจ้าจำนวนหลายฉบับ ต่างวาระ มาตลอด 

      บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเรียนถามมายังท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานกำกับดูแล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องให้ความยุติธรรมต่อนิติบุคลและบุคคล ที่อยู่ในกำกับดูแลของท่าน ให้ได้รับความยุติธรรม และได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากท่าน ขอท่านโปรดชี้แจงและตอบข้อสอบถามของข้าพเจ้าให้ครบถ้วนประกอบเหตุผลที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ในประเด็นแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้

     ๑. ประเด็นกล่าวหาข้าพเจ้าทำผิดข้อบังคับ ข้อ 20 นั้น

     ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า  ว่า 'ท่านได้พิจารณา และ แปลความ ตามข้อบังคับข้อ 20 ของบริษัท  เช่นไร และ ก่อนที่ ท่านจะได้ออกคำสั่งฯ  ท่านได้ทำการสอบสวน ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง บ้างหรือไม่ จากใคร' ?  ( ท่านไม่เคยเรียกให้ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องเข้า ชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ อันเป็นสาระสำคัญ ที่ท่านจำเป็นต้องใช้พิจารณาออกคำสั่งฯ ดังกล่าว )

     ๒. ตามที่ท่านได้และพวก มีหนังสือให้ข้าพเจ้าชี้แจง ถึงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ ๒๐ ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหลายครั้ง 

     ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า ก่อนที่ท่านจะกล่าวโทษข้าพเจ้าเรื่องการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลให้ข้าพเจ้าต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ  และจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทต่อไปไม่ได้นั้น ท่านได้มีการหารือฝ่ายกฎหมายของท่าน และส่งประเด็นข้อบังคับบริษัทดังกล่าวให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ข้อบังคับที่มีลักษณะผิดพลาดทางภาษามีความเคลือบคลุมในการแปลความก่อนหรือไม่ และหรือท่านได้ดำเนินการอย่างไร

     ๓.  เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐ 

     ๓.๑ ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า เหตุใดท่านพิจารณามีคำสั่งกล่าวโทษเรื่องการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายต่อข้าพเจ้า ในขณะที่การร้องขอเพิกถอนมติฯการประชุมดังกล่าว ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาทางศาล ซึ่งยังมิได้สั่งเพิกถอนฯ และยังไม่มีข้อยุติ ? และ

    ๓.๒ กรณีนี้หากศาลมีคำสั่งให้มติที่ประชุมคงมีผลบังคับใช้ได้ ท่านจะดำเนินการเยียวยาข้าพเจ้าและบริษัทอย่างไร? ต่อผลคำสั่งที่ท่านได้กล่าวโทษข้าพเจ้า เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามิอาจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างที่ควรจะเป็น และการที่ข้าพเจ้า  มิสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ย่อมส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ต่อเนื่อง อีกหลายประการ

    ๓.๓ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บริษัทได้นำมติที่ประชุมที่มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน ๗ คนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและไม่มีบุคคลใดฟ้องร้องให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นการประชุมที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายที่สามารถบังคับได้ตามมติดังกล่าว อีกทั้งเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ยึดหลักการเลือกตั้งกรรมการ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเห็นชอบและใช้วิธีเลือกแบบ สะสม ดังเหตุแต่การก่อน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการโดยชอบที่กฎหมายแล้ว เมื่อบริษัทนำผลการเลือกตั้งกรรมการไปจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งไม่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด อันถือเป็นข้อยุติแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยแท้จริง

       ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า เหตุใดท่านจึงนำมาหยิบยกมาเป็นประเด็นนี้มากล่าวโทษข้าพเจ้า ?

      ๔. ข้าพเจ้า ได้เคยร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นทางการถึงท่าน ต่อกรณี ที่ได้มีกลุ่มบุคคล ร่วมกัน กระทำการ ลักษณะครอบงำ ฯ  อันเป็นสาเหตุหลัก ของการสร้างปัญหา และ อุปสรรค แก่บริษัท จนเป็นที่มาของปัญหา และ ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น อย่างร้ายแรงต่อเนื่อง อยู่นี้ เพื่อให้ท่านได้ดำเนินการตามกฎหมายบัดนี้ เวลาล่วงเลยมานานกว่า ๙ เดือน

     ๔.๑ ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า ท่านได้ดำเนินการ ตรวจสอบและ หรือหาข้อมูล หรือ สอบข้อเท็จจริง เพื่อดูแลเรื่องร้องเรียนนี้จากผู้ใด หรือไม่? เนื่องจาก ท่าน ยังไม่เคยเรียกข้าพเจ้า และ หรือ พยานหลักฐาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด  

     ๔.๒ ข้าพเจ้าขอสอบถาม ความคืบหน้า ต่อการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้าร้องเรียนดังกล่าวด้วย  และหรือ การพิจารณาของท่าน  หรือเหตุผล อันท่านพึงอ้างให้ชัดเจนถึงเหตุ ล้าช้า ? และ เหตุที่ท่านตัดสินใจ ดำเนินการ หรือ ไม่ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของข้าพเจ้า

     ๕. หนังสือจากท่าน กล่าวหา ข้าพเจ้า และ สั่งให้ข้าพเจ้าชี้แจงเรื่องการปฏิบัติเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  ซ้ำๆ หรือ ต่างเหตุกันหลายฉบับ โดย บุคคลต่างๆ ในสำนักงานของท่าน ที่สลับสับเปลี่ยนกัน ส่งถึงข้าพเจ้า ตามวาระ ต่างกันนั้น 

    ๕.๑ ข้าพเจ้าขอสอบถามท่านว่า ท่านและพวกได้คำนึงถึงภาระ ของผู้รับหนังสือ ที่ต้องชี้แจง ท่านและพวก  ในเรื่องเดียวกัน หลายครั้ง หรือไม่? อย่างไร? และเหตุใด ?

     ๕.๒ ข้าพเจ้าขอสอบถามท่านว่า เหตุใดท่านไม่ลงนามปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ( ให้บุคคลอื่นลงนามแทนท่านฯ ในหนังสือที่กล่าวโทษ ฉบับลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และหนังสืออีกหลายฉบับที่ท่านกับพวกได้กล่าวหาข้าพเจ้าว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในหนังสือฉบับต่างๆ ที่ท่านมีถึงข้าพเจ้า ท่านมีเหตุขัดข้องใดที่ไม่สามารถปฏิบัติที่ได้

      ๕.๓ ข้าพเจ้าขอให้ท่านชี้แจงว่า  ท่านกับพวกปฏิบัติตามระเบียบบริหารของท่าน ในการลงนามแทนและหรือการออกหนังสือหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

        โดยหนังสือเปิดผนึกของข้าพเจ้าฉบับนี้ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตระหนักในการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมิได้มีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างใด อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์ แต่บัดนี้ ตกเป็นผู้ซึ่งได้รับผลโดยตรงจากการออกคำสั่งของท่าน ขอให้ท่านโปรดชี้แจงและตอบข้อสอบถามของข้าพเจ้าให้ครบถ้วน ประกอบเหตุผลที่ชัดเจน เชื่อถือได้ มายังข้าพเจ้าโดยเร็ว จักเป็นพระคุณยิ่ง     

newconner

 

ขอความเป็นธรรม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!