WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAปท6

ก.ล.ต.ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 2560

    ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปิดให้กองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 6 ประจำปี 2560 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฟ้นหากองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลการลงทุน สามารถทำให้เงินทุนของสมาชิกงอกเงยพอเพียงสำหรับไว้ใช้จ่ายในชีวิตภายหลังเกษียณ

        ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมาคมฯ) เชิญชวนกองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 6 ประจำปี 2560 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ บทบาทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.)  ต่อการพัฒนาศักยภาพสมาชิก บทบาทของ บลจ. ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และในปีนี้ได้เพิ่มเรื่องการประกาศรับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ให้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาตัดสินด้วย

       ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวว่า “สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดจัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 เพื่อเฟ้นหากองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุน สามารถเป็นรูปแบบที่ดี เป็นตัวอย่างแก่กองทุนอื่นๆ ได้โดยกองทุนที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระราชทาน รองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนรางวัลชมเชยเป็นโล่รางวัลสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเปิดรับสมัครประกวดจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และกำหนดวันประกาศผลและมอบรางวัลกองทุนดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท”

         นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า “การจัดโครงการประกวดในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นายจ้างให้ความสำคัญกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการดูแลลูกจ้างให้มีเงินเพียงพอสำหรับอนาคตหลังเกษียณ และเป็นที่น่ายินดีที่การประกวดนี้ปีนี้ได้มีการนำหลัก I Code มาเป็นปัจจัยในการให้คะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทุนอีกด้วย”

        ทั้งนี้ กองทุนที่จะเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นกองทุนที่จดทะเบียนกับ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือผู้อำนวยการสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการเข้าร่วมประกวด โดยการจัดประกวดกองทุนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทกองทุนรัฐวิสาหกิจ (2) ประเภทกองทุนบริษัทเอกชน และ (3) ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดย 2 ประเภทแรกเป็นการประกวดกองทุนเดี่ยว และประเภทที่ 3 เป็นการประกวดกองทุนร่วม

        สำหรับ การพิจารณาคัดเลือก สมาคมฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเอกสารการสมัคร กองทุนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้จะผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ ซึ่งคณะกรรมการจะนำคะแนนทั้งสองรอบมาประกอบการพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศ และผู้ได้รับรางวัลอื่น ๆ ต่อไป โดยจะมีการประกาศผลและมอบรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

      กองทุนที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.aop.or.th    ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560    

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!