WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

TATพงษภาณ เศวตรนทรปลัดฯท่องเที่ยว เร่งพัฒนา Big Data เชื่อมโยงเมืองหลัก กระจายรายได้สู่เมืองรอง

    นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนว่า ภายหลังการเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandTourismDirectory.go.th : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาว่าขณะนี้ข้อมูลเรื่องของการท่องเที่ยวมีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริงในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services) โดยอ้างอิงข้อมูลจากพื้นที่ในชุมชนทั่วประเทศ อาทิ กิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว

      วันนี้ Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ  โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา คือภาษาไทย อังกฤษ และจีน  มีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์หนึ่งของ Thailand Tourism Directory คือมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง กระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปยังชุมชน เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย

      ก้าวต่อไปของโครงการ Digital Tourism คือทำให้ Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platform ซึ่งระบบนี้จะเป็น Platform กลาง เสมือน Big Data ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัล ด้านการท่องเที่ยวนี้ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents)  เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว  การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

    รวมถึงเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว  เจ้าของที่พัก  เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของสินค้าในชุมชน เจ้าของบริการด้านสุขภาพ ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง  และเมื่อข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้นผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว  ก็จะถูกนำขึ้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ www.ThailandTourismDirectory.go.th จะเห็นได้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เท่านั้น  อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directory นี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน จะเป็น Platform ของมวลชน ข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ถือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับนโยบาย Big Data อย่างเต็มรูปแบบ

    "ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในชุมชน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเอง จากจุดท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ไปยังเมืองรองให้ครบทุกพื้นที่ในประเทศไทยต่อไป" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

        อินโฟเควสท์ 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!