WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaGAมณฑลเจยงซ

การท่องเที่ยว มีชาวเจียงซู เดินทางไปเที่ยวไทย 1,300,798 คน โตขึ้น 51.4%

Chinese tourists biggest spenders in Thailand during New Year holiday

 

แนะนำภูมิหลัง

๑. สภาพการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างมณฑลเจียงซูกับไทย

     หลายปีมานี้ ผู้นำระดับสูงของมณฑลเจียงซูและไทยได้เยือนกันบ่อยครั้งมาก ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา การเกษตรและการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมีนาคม ปี 2016 คณะทำงานร่วมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนเจียงซู-ไทย ได้จัดตั้งขึ้น กลายเป็นเวทีใหม่ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้านของทั้งสองฝ่าย

     ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า ข้อมูลถึงปลายเดือนตุลาคม ปี 2018 โครงการที่วิสาหกิจไทยมาลงทุนในมณฑลเจียงซูมีทั้งสิ้น 442 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามข้อตกลงเป็น 2,103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนการใช้เงินทุนต่างประเทศที่แท้จริงเป็น 579 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโครงการลงทุนที่มณฑลเจียงซูได้รับการอนุมัติจากไทยนั้นมีทั้งสิ้น 125 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนตามข้อตกลงของฝ่ายจีนเป็น 1,377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

       ด้านการศึกษา ข้อมูลถึงปลายปี 2017 จำนวนนักศึกษาไทยในมณฑลเจียงซู มีทั้งสิ้น 1,048 คน เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในจำนวนนี้ เป็นนักศึกษาระยะกลางและยาว 637คน นักศึกษาระยะสั้น 411 คน

      ด้านการเกษตร ไทยคือตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของมณฑลเจียงซู และก็เป็นแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของมณฑลเจียงซู ข้อมูลถึงปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2017 โครงการด้านการเกษตรที่ไทยมาลงทุนในเจียงซูมีทั้งสิ้น 35 โครงการ จำนวนการใช้เงินทุนจากไทยที่แท้จริงเป็น 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมณฑลเจียงซูไปลงทุนที่ไทยด้านการเกษตรมีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ บริษัทเลี้ยงไข่มุกด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงฮั่นซินไทยจำกัด บริษัทนำเข้าส่งออกเทียนหยวนกรุงเทพจำกัด และฟาร์มเห็ดชีวภาพเหวยเหวยระยองจำกัด มูลค่าการลงทุนตามข้อตกลงคือ 38.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

     ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2017 มีชาวเจียงซูเดินทางไปเที่ยวไทย ทั้งสิ้น 1,300,798 คน โตขึ้น 51.4% ซึ่งประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นประเทศเป้าหมายที่คนเจียงซูนิยมไปเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศเอเชียทั้งหมด และในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 มีนักท่องเที่ยวเจียงซูไปเที่ยวไทย 616,641 คน มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเอเชีย ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017 เจียงซูได้รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งสิ้น 1.12 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวไทย 13,503 คน โตขึ้น 4.3%

     ด้านการแพทย์ เดือนมีนาคม ปี 2018 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซูและโรงพยาบาลกู่โหลว และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นโรงพยาบาลมิตรภาพอย่างเป็นทางการ โดยเน้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ งานวิจัยทางวิชาการและยาแผนโบราณเป็นต้น ต่อจากนั้นในเดือนมิถุนายน โรงพยาบาลศิริราชได้ส่งแพทย์มาอบรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซูและโรงพยาบาลกู่โหลว

      ด้านวัฒนธรรม เดือนธันวาคม ปี 2015 มณฑลเจียงซูได้รับเชิญจากศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งกรมวัฒนธรรมมณฑลเจียงซูได้ส่งคณะแสดง ‘เสน่ห์แห่งเส้นทางสายไหมที่สวยงามของมณฑลเจียงซู – การแสดงเครื่องแต่งกายจีนโบราณ’”จำนวน 30 คน ไปเยือนไทย โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานฉลองครบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน

     นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนพร้อมด้วยภริยา นายเฉิน เจียง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายนิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในสมัยนั้นพร้อมด้วยภริยา และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆเข้าร่วมการชมการแสดงรอบแรก งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ได้แต้มสีสันสดใสสวยงามให้แก่มิตรภาพระหว่างไทย-จีน

 

๒.คำแนะนำโดยสังเขปเกี่ยวกับโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

     1) ศิลปะซอเอ้อร์หู 'ซอเอ้อร์หู'มีชื่อเดิมว่า 'ซีฉิน'หรือ 'หูฉิน'เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีจีนชิ้นสำคัญ ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดด้านซออู้ คือ ‘หัว เหยียนจวิน’ กับ ‘หลิว เทียนหัว’ต่างก็เป็นคนเมืองอู๋ซี ผลงานประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก คือ <เอ้อร์เฉวียนอิ้งเย่ว์> <กวงหมิงสิง> <กูซูชุนเสี่ยว> ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับมณฑลหมวดที่สามในปี 2011

     2) ศิลปะการเขียนพู่กันจีน อักษรจีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พิเศษไม่เหมือนกับตัวอักษรของชนชาติใดในโลก ตลอดระยะเวลากว่า 3,000 ปีที่ผ่านมา อักษรจีนไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แต่ยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และได้พัฒนาเป็นศิลปะการเขียนตัวอักษรที่มีความพิเศษเฉพาะตน ซึ่งเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งประชาชาติจีน เมื่อกันยายน ปี2009 ศิลปะการเขียนพู่กันจีนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ" ทั้งหมดนี้ทำให้ศิลปะการเขียนพู่กันจีนได้รับการสืบทอดต่อไปในประเทศจีน อีกทั้งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

     3) ตุ๊กตาดินปั้นฮุ่ยซัน เป็นงานศิลปะที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เจริญรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์ชิง นับเป็นงานศิลปะพื้นบ้านอันล้ำค่าของจีน วัสดุที่ใช้ปั้นคือ โคลนดำ ที่ได้มาจากรอบเขาฮุ่ยซันโดยจะอยู่ใต้ดินลึกลงไปมากกว่าหนึ่งเมตร คุณภาพของโคลนจะทั้งละเอียดและนุ่มนิ่ม ปั้นแล้วไม่มีรอย บิดงอแล้วไม่หัก และพอแห้งก็ไม่แตก มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเหมาะที่จะนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติหมวดที่หนึ่งในปี 2006

      4) ศิลปะการตัดกระดาษเมืองอู๋ซี ถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีเทคนิคสุกงอมในราชวงศ์เหนือใต้ และได้รับความนิยมจริงหลังช่วงกลางของราชวงศ์ชิง ซึ่งประชาชนนิยมใช้เป็นเครื่องตกแต่งบ้านวันตรุษจีน เช่น ติดบนหน้าต่าง ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ลายหน้าต่าง” ผลงานตัดกระดาษจะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานรื่นเริง มีชีวิตชีวา เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปอย่างมากและได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับเมืองหมวดที่สามในปี 2013

       5) งานปักผ้าอู๋ซี มีลักษณะพิเศษคือขนาดภาพค่อนข้างเล็ก แต่แฝงไว้ด้วยความคิดที่ลึกล้ำและเทคนิคการปักที่ละเอียดประณีต ปัจจุบัน ฝีมือการปักนั้นมีความสวยงามเหมือนดั่งภาพวาด ซึ่งเป็นตัวแทนของการถ่ายทอดเทคนิคอย่างหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถ้าจะเปรียบเทียบกับงานปักสองด้านทั่วไปแล้ว งานปักอู๋ซีจะมีความประณีตและยากกว่างานปักธรรมดา ส่วนในการใช้เข็ม สีและเส้นก็จะพิถีพิถันยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะและนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ งานปักอู๋ซียังได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในวงการปักของจีน และได้รับการบรรจุชื่อไว้ในรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติหมวดที่หนึ่งในปี 2008

     6) การแกะสลักไม้ไผ่แบบคงสีเขียวไว้ เป็นศิลปะการแกะสลักไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น โดยการแกะสลักไม้ไผ่ของอู๋ซีจะใช้มีดเป็นดั่งปากกา ทั้งสง่างามและวิจิตรบรรจง ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติหมวดที่หนึ่งในปี 2008

    7) ภาพวาดม้ากระดาษอู๋ซี มีลักษณะพิเศษที่ทั้งเรียบง่าย แต่มีชีวิตชีวาและสีสันสดใส รูปทรงแบบมีชีวิต หน้าตาละเอียด และลายที่วาดพิมพ์สดใสเหมาะสม เป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษ โดยผสมผสานการวาดกับการพิมพ์ซึ่งมีน้อยมากทั่วประเทศ เพราะไม่เพียงแต่พิมพ์ด้วยมือเท่านั้น แต่ยังวาดสีบนฉบับร่างที่พิมพ์ออกมาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังใช้แผ่นกระดานพิมพ์เล็กที่เหมือนตราประทับและใช้พู่กันมาวาดตกแต่งเพิ่มเติม ได้รับการบรรจุในรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับมณฑลหมวดที่หนึ่งในปี 2007

 

๓.แนะนำละคร 'หงโต้ว ณ แดนใต้'

      ละคร 'หงโต้ว ณ แดนใต้'เป็นผลงานที่ถ่ายทอดองค์ประกอบความเป็นจีนกับประเพณีกัมพูชาที่ประสานเข้ากันอย่างลงตัว มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์เป็นภูมิหลัง สะท้อนความปรารถนาอันงดงามในการไปมาหาสู่ เชื่อมโยงและผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างจีนกับกัมพูชา เพื่อร่วมสร้างประชาคม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ที่มีอนาคตร่วมกัน ร่วมอุดมการณ์ ‘ความร่วมมืออย่างสันติภาพ เปิดกว้างและเอื้ออารีกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ชัยชนะและผลประโยชน์ร่วมกัน’

     การแสดงละครเรื่องนี้ ได้บอกเล่าการพบกันระหว่างหญิงสาวกัมพูชาที่สวยงามและสดใสร่าเริง กับวิศวกรหนุ่มชาวจีน'หลี่ เจี้ยน' ที่กลุ่มบริษัทหงโต้วส่งไปช่วยงานสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ในกัมพูชา ทั้งสองได้รู้จักกัน รักกัน และแต่งงานกัน โดยมีรูปแบบการดำเนินเรื่องที่มีความเป็นสากล ถ่ายทอดความแตกต่างของภูมิหลังและวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัว สรรเสริญมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับกัมพูชาให้คงอยู่สืบไป ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำ ดนตรี เครื่องแต่งกายหรือการออกแบบเวที ต่างชวนให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมและตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงได้ตลอดเรื่อง

 

แนะนำนักแสดงนำของละครเรื่องนี้

      จาง อีอี เรียนจบคณะรำโบราณ มหาวิทยาลัยสอนเต้นปักกิ่งในปี 2015 และได้เข้ารอบ'โครงการนำเข้าบุคลากรศิลปะรุ่นใหม่ที่ดีเด่น 100 คน'

     จี๋ เจี้ยนเฉิง เรียนจบจากคณะออกแบบท่าเต้น มหาวิทยาลัยเจียงหนาน

      ฉิน ส่วง เรียนจบเอกการแสดงและสอนเต้น วิทยาลัยศิลปะหนานจิง

นอกจากนี้ ยังได้เชิญ 'เฉียน เหล่ย' นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง ผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์อนิเมชั่นจีน เรื่อง Big Fish'อู๋ ซีโจว'และ 'เกิ่ง จื่อโป๋'นักออกแบบท่าเต้นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และ ‘หลี ลี่’ นักออกแบบเครื่องแต่งกายบนเวทีชื่อดังของเซี่ยงไฮ้ มาร่วมกันระดมสมองและรังสรรค์ผลงานละครเรื่องนี้

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!