WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaagESMEsปรบตว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาหนุน SMEs ปรับตัวใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมผลิตสินค้า-บริการ

     กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีอยู่ พร้อมให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการจดสิทธิบัตร

       นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ว่า การจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทย ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

     ทั้งนี้ ในการสร้างผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งการคิดค้นเอง หรือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่กรมฯ มีอยู่ โดยสามารถขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) และเมื่อคิดค้นได้ ต้องให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร โดยเครื่องหมายการค้า หากจดในต่างประเทศสามารถยื่นผ่านระบบพิธีสารมาดริด และสิทธิบัตรยื่นผ่านระบบ PCT

       “กรมฯ เชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้น”

       ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs ต้องเผชิญปัญหาการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AI , Iot , Blockchain , Clould , Big Data , E-Commerce การขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งการค้าขายไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศแต่อย่างเดียว ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมีการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและสร้างแต้มต่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในเวทีโลก

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!