WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAA1gRiver Fest

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน 'The River Fest มหกรรมแห่งสายน้ำแคว'

    .บริเวณคลองบึงบัว สวนสาธารณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน The River Fest มหกรรมแห่งสายน้ำแคว โดยมี น.ส.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ผู้แทนสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (กาญจนบุรี) ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการแพ และประชาชน เข้าร่วมแถลงข่าว

       จังหวัดกาญจนบุรี โดย อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้เตรียมจัดกิจกรรม'The River Fest มหกรรมแห่งสายน้ำแคว' ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2562 ที่บริเวณคลองบึงบัว สวนสาธารณะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในรูปแบบตลาดน้ำ โดยเชิญชวนผู้ประกอบการแพ นำแพมาจอดและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งจะมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ให้ประชาชนชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอีกด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการประชาสัมพันธ์คลองบึงบัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้นและยังเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแม่กลอง มายังคลองบึงบัว สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น

      จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์ 'เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก'เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการท่องเที่ยว และปลอดภัย เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นอำเภอที่มีแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง โดยมีประชาชนจำนวนมากที่ใช้แม่น้ำสายหลักดังกล่าวในการดำรงชีพและประกอบธุรกิจ

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจให้บริการแพแก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งแพล่อง แพพัก แพเทค แพรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี. ในท้ายสุดผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนที่ทราบข่าวงาน 'The River fest มหกรรมแห่งสายนัำแคว'มาเที่ยวงานนี้กันรับรองว่าจะไม่ผิดหวัง.

@ณัฐภณ กฐินหอม. เที่ยวสบายไทย.com/ประธาน อป.มช.กาญจนบุรี/วิทยุ FM 103 รายงาน@

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!